Hopp til hovedinnhold


PST henlegger Nødnett-saken

Henleggelsen innebærer ingen konstatering av straffeskyld hos noen aktør, men heller ingen konstatering av at Broadnet eller andre aktuelle aktører har opptrådt i tråd med sikkerhetslovens krav, ifølge Security World Market.
Tvert i mot synes det klart at ansvarlige myndigheter og aktører må ta grep for å sikre at skjermingsverdige objekter beskyttes slik de skal i henhold til loven.
PST har funnet en rekke brudd på sikkerhetsloven i Nødnett-saken. Aktørene har ikke fulgt sikkerhetsloven, slik de er pålagt. 
Men til tross for lovbruddene vil PST ikke bruke mer tid på saken, skriver NRK.
Les også hos NRK: PST henlegger Nødnett-saken
Siste: Flere brudd på loven i driften av Nødnett
Bakgrunn: Driftet Nødnett ulovlig fra India og IT-arbeidere i India hadde tilgang til Nødnett i 14 måneder
Pressemelding fra DNK: – Vi ser alvorlig på saken
Les også: Underleverandør nekter for Nødnett-lovbrudd
Mer: Nødnettskandalen kan havne hos PST
Tidligere: IT-arbeidere i India har fortsatt tilgang til Nødnett
PST iverksatte etterforsking 10. februar 2017, på grunnlag av mistanke om at det forelå overtredelser av sikkerhetsloven i forbindelse med tjenesteutsetting av oppgaver ved drift av nødnettet. Nødnettet er et digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre viktige samfunnsfunksjoner.
Etterforskingen ble innrettet mot foretaket Broadnet AS som høsten 2015 hadde valgt å tjenesteutsette deler av sin IT- og nettverksdrift til teknologiselskapet Tech Mahindra Ltd. Avtalen innebar at deler av arbeidsoppgavene kunne bli tjenesteutsatt til India. I desember 2016 ble det avdekket uautorisert bruker-tilgang til Broadnets systemer fra Tech Mahindra i India, omtalt i media som «Nødnettsaken».
Det er gjennomført en omfattende etterforsking i saken. Denne har bestått av innhenting, sammenstilling og analyse av informasjon fra alle relevante aktører, herunder politiavhør av nøkkelpersoner. Tilsynsmyndighetene NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet) og Nkom (Nasjonal Kommunikasjons-myndighet) har gjennom stedlige tilsyn vært sentrale premissleverandører for resultatet av etterforskingen.
Etterforskingen har avdekket flere avvik fra sikkerhetslovens krav. Avvik gjelder blant annet svakheter i den generelle sikkerhetsforståelsen hos flere aktører knyttet til nødnettet. Det er likevel ikke avdekket klare, straffbelagte lovovertredelser. Hjemmelsgrunnlaget for å kunne ilegge straff etter sikkerhetsloven med forskrifter er uklart.
Etter en samlet vurdering av sakens faktum opp mot rekkevidden av sikkerhetsloven med forskrifter og hensynet til en sikkerhetsmessig forsvarlig drift av nødnettet, er det besluttet å innstille etterforskingen og henlegge saken som avgjort utenfor straffesak (016).
Les mer om saken hos Security World Market