Hopp til hovedinnhold
Foto: Line Ernestussen, Fagforbundet


Dette er ny pensjonsordning

I offentlig sektor ble det enighet om et forslag til ny tjenestepensjon. Ordningen skal føre til at det går raskere å tjene opp en pensjon til å leve av, det skal bli lettere å ta ut pensjon og jobbe samtidig, og AFP-ordningen skal likne privat sektors, men uten de store hullene.

Fra Fagforbundets bilag nr. 1 i Ambulanseforum 2020.

Den nye pensjonsordningen likner mer på opptjening i folketrygden. Man sparer opp et beløp hvert år man jobber som blir en pensjonskapital. Denne kapitalen fordeles på forventet antall gjenstående leveår den dagen man går av med pensjon.

Gjelder ikke for de eldste

Alle som er født i 1958 eller tidligere er omfattet av en individuell garanti som sikrer dem 66 prosent av lønn i pensjon fra 65 år ved full opptjening, og samme mulighet til å gå av med AFP som i dag. Også de som er født mellom 1959 og 1962 vil ha deler av rettigheten sin beskyttet av individuell garanti.

Ingen null-pensjonister

I dagens offentlige tjenestepensjonsordning ville stadig flere oppleve at de ikke fikk noe igjen av sparingen til tjenestepensjon og kun fikk pensjon fra folketrygden.

Dette er løst i det nye forslaget til tjenestepensjonsordning. Det gis et kronebeløp etter bestemte regler som skal hindre at noen blir null-pensjonister.

Det er nemlig ikke slik at offentlig tjenestepensjon sikrer folk to tredeler av lønna i pensjon etter tretti års opptjening. Det var slik, men den ordningen ble borte med pensjonsreformen.

I pensjonsforliket fra 2005 står det klart av offentlig tjenestepensjon skal levealdersjusteres og i 2011 ble denne endringen innført.

Alderspensjon for uføre utsatt

Det skal forhandles videre for de uføre og for særaldersgrenser. Årsaken til at de uføre må vente er at Stortinget skal drøfte om de uføre fortsatt skal skjermes mot levealdersjustering og det er lurt å vente på resultatet av det først.

Avtalen gir likevel tydelige føringer. Den slår både fast at uføre ikke kan kompensere for levealdersjusteringen og at uføre skal ha en pensjon som gir et godt samlet pensjonsnivå, sammenliknet med arbeidsføres alderspensjon ved 67 år.

Hvordan særaldersgrenene blir er ikke klart enda ettersom det ble brudd i forhandlingene i 2019.

Ny og tryggere AFP

AFP går fra å være en tidligpensjon til en livsvarig pensjon. Den nye AFP-ordningen som vil gjelde for de som er født etter 1962 vil gjøre det tryggere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor.

Man vil trekke med seg opptjening fra offentlig til privat sektor og omvendt. Dermed risikerer man ikke å tape hele rettigheten om man bytter jobb.

Betinget tjenestepensjon

Det er også avtalt en betinget tjenestepensjon, som vil bety at man sparer opp rettigheter mens man jobber i det offentlige. Denne rettigheten spares opp med 3 prosent.

Det betyr at selv om man skulle miste retten til AFP, for eksempel fordi man faller ut av arbeidslivet før 62 år, så har man likevel tjent opp en rettighet som kan utbetales.

Dette vil også være en rettighet man har om man slutter i det offentlige og begynner i en jobb der bedriften ikke har AFP.

Seniortillegget

For aldersgruppene født mellom 1963 og 1970 er det avtalt et seniortillegg for de som slutter å jobbe og går helt ut av arbeidslivet.

Overgangstillegget er på 0,15G til 1963-kullet. Tillegget trappes ned med 12,5 prosentpoeng for hvert påfølgende årskull etter 1963-kullet.