Hopp til hovedinnhold
Fagforbundet bilag nr. 1


Støtter samlokalisering av AMK Sørlandet

Alle vi som jobber i nødetatene er satt til å utføre en samfunnsoppgave og tjene befolkningen på best mulig måte på hvert vårt fagområde. Vi mener at oppgaven best ivaretas ved samlokalisering.

Fra Fagforbundets bilag nr. 1 i Ambulanseforum 2020.

I dokumentet «Beslutning om administrasjonssteder i nye politidistrikter» fra Politidirektoratet 16. desember 2015, er det vedtatt at 110- og 112-sentralene skal samlokaliseres. 113 er invitert med.

På Sørlandet har det i lengre tid pågått en prosess for å få til samlokalisering. Vår klinikkdirektør sitter i den tverrfaglige gruppen. I januar/februar 2020 forventes det en kostnadskalkyle, og det må da tas en beslutning om 113 blir med eller ikke.

For oss som jobber i AMK og i ambulansetjenesten er det liten tvil om hva vi mener er best. Antall oppdrag på tvers av nødetatene har de siste årene hatt en markant økning.

Lite som taler imot

Per i dag koordineres dette via telefon, noe som binder opp en operatør ved hver sentral. Ved samlokalisering kan dette gjøres med kommunikasjon ansikt-til-ansikt med vaktledere i sentralen, og man kan planlegge direkte uten forsinkelser.

Slik Fagforbundet ser det, er det lite som taler imot en samlokalisering.

Felles kompetanseheving, øving og evaluering vil gi en raskere og mer samordnet varsling og en mer korrekt respons. Ikke minst får vi bedre forståelse nødetatene imellom. Det kommer alle til gode.

Mer rus og psykiatri

Taushetsplikten blir av og til brukt som argument mot samlokalisering. De som er samlokalisert i dag, mener det ikke er et problem. Forståelsen for Helsedirektoratets måte å jobbe på, er tvert imot styrket.

Det er også dokumentert gjennom den nye trippelvarlingsprosedyren som nå er innført i hele landet. Det vil komme en gjennomgang av hvor mange AMK-sentraler som skal være rundt i Norge

Det er gjort for politiet, det blir snart gjort for brann. Det handler om sentralisering, effektivisering og penger. Vi mener at de distriktene som har en 112-operasjonssentral (LRS), må ha 110- og 113-sentral i samme bygg.

Noe annet vil være uansvarlig. Samfunnet er i endring på både godt og vondt. Antall oppdrag knyttet til rus og psykiatri er sterkt økende, vold og trusler er langt mer vanlig og respekten for autoriteter er svekket.

Det er ikke lenger slik at du er vernet selv om du kommer i ambulanse.

Endret trusselbilde

I 1990 var det ikke stort mer enn tre til fire aksjoner i året med behov for bistand fra politiet. Nå er det til tider flere per døgn. Trusselbildet er endret. Det må tas på alvor.

Derfor må ambulansetjenesten og AMK bli flinkere til å ha felles fokus på hensiktsmessig oppdragsløsning. Vi må ta trusler og vold på alvor, for det er en del av vår jobbhverdag. På AMK blir det fremsatt trusler flere ganger per vakt, men det er verbale trusler via telefon.

Ute er trusselbildet annerledes.

Det er her samlokalisering kommer inn som en viktig brikke for å bedre sikkerhet for personellet. Muligheten for direkte samhandling inne på sentralen vil øke sikkerheten ute.