Hopp til hovedinnhold


Jo, vi har regnet på PCI-økonomien

Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, kommer i en kommentarartikkel med følgende kraftsalve i PCI-debatten: «Det er i dag umulig å tallfeste prisen, men det vil være flere titalls millioner kroner hvert eneste år. 50, 60, 70 millioner? Det vet ingen så lenge det ikke er utredet.» Dette siterer Lars Vorland, adm.dir. i Helse Nord i Nordnorsk Debatt.

Siste: PCI-debatten dreier fokus vekk fra de viktigste tiltak
Les også: De som bor mer enn to timer fra PCI-senter bør få trombolyse, sier nye retningslinjer
Bakgrunn: Helse Nord-sjefen sier ja til PCI i Bodø og leserinnlegg: Kan gi økt overlevelse i Bodø-regionen

Hadde Fjellheim og Nordlys øvrige journalister kontaktet Helse Nord RHF ville de fått svar. Vi har utredet. Og vi har tallfestet.

Dessverre får Nordlys’ énkildejournalistikk og lemfeldige omgang med fakta spre seg til andre debattinnlegg og kommentarer.

Helse Nord RHFs økonomiske analyse, som er vedlagt styresaken og har vært tilgjengelig siden januar 2017, har beregnet hva det vil koste å etablere et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø.

Både som dagtilbud, slik jeg foreslår i styresaken, og som et døgntilbud, hvis en evaluering innen fem år viser at det er ønskelig.

Det vil for foretaksgruppen Helse Nord koste følgende:

  • Et dagtilbud vil koste om lag 14 millioner kroner i økte driftskostnader per år.
  • Det er behov for å investere ca. 17 millioner kroner i utstyr, programvare og å tilpasse lokaler.
  • Døgndrift vil øke driftskostnadene til ca. 20 millioner kroner per år.

Tidligere: Utsetter sak om PCI-lokalisering på grunn av sterke reaksjoner
Les også innlegg fra adm.dir i NLSH: Hva er det UNN frykter?
Mer: Legene i Tromsø må ha en flau smak i munnen

Vi har tatt med så mye vi per nå evner å forutse: flere stillinger og reisekostnader til helsepersonell på UNN, investeringer, pasientreiser, mindre bruk av luftambulanse med mer.

En økonomisk analyse som beregner konsekvenser for fremtiden er beheftet med usikkerhet. Endringer i premissene vil gi andre svar.

For å unngå å påføre oss uforutsette kostnader etter en eventuell etablering, er kostnaden «rundet opp» og inntektene forsiktig beregnet.

Dersom vi lykkes med å utvikle dette tilbudet gjennom samarbeid til pasientens beste, vil sannsynligvis endelige kostnader bli lavere enn beregnet.

Ovenfor har jeg altså gjengitt kostnadene for foretaksgruppen. Endringen i oppgaver vil få økonomiske konsekvenser, særlig for helseforetakene UNN og Nordlandssykehuset.
Hvis UNN ikke gjør noen endringer, vil de ved et dagtilbud få ca. 17 millioner kroner i tapte inntekter. Ved et døgntilbud, uten noen endringer, vil utfordringen bli ca. 33 millioner kroner.
Nordlandssykehuset vil øke sine inntekter med ca. 6 millioner kroner (dag) og 11 millioner kroner (døgn). Dette er det redegjort for i den økonomiske analysen.
Les hele innlegget i Nordnorsk Debatt