Hopp til hovedinnhold


Riktig bruk av traumeteam

Ved å bruke fullt traumeteam ved antatt alvorlig skade og begrenset traumeteam ved antatt lettere skade begrenses underforbruk av traumeteamet.

Ved å bruke fullt traumeteam ved antatt alvorlig skade og begrenset traumeteam ved antatt lettere skade begrenses underforbruk av traumeteamet, skriver Tidsskrift for Den norske legeforening.

Prehospital triage brukes til å klassifisere pasientens skadeomfang. Ved mistanke om alvorlig skadet pasient tilkalles traumeteam til akuttmottak slik at rask behandling sikres. Disse traumeteamene er ressurskrevende og bør brukes riktig. Marius Rehn har i sin doktoravhandling bl.a. sett på pasienter innlagt ved Oslo universitetssykehus i en sjuårsperiode der enten traumeteam ble tilkalt eller pasienten ble skrevet ut med diagnose som tilsa gjennomgått traume.

– I 55 % av tilfellene hvor traumeteamet ble tilkalt, var ikke pasienten alvorlig skadet, forteller Rehn.

Ved Stavanger universitetssjukehus ble det i 2009 innført nivådelt traumeteam, hvor antatt lavrisikopasienter ble håndtert av et begrenset traumeteam, og fullt traumeteam ble forbeholdt pasienter med potensielt livstruende skader.

– Vi fant at denne systemendringen medførte lavere terskel for bruk av traumeteamet og at underforbruket ble redusert, forklarer Rehn. – Samtidig økte overforbruket av traumeteamet, men siden teamstørrelsen var mindre, medførte systemendringen en ressursbesparelse. Vi konkluderte med at nivådelt skadeomsorg øker pasientsikkerheten og reduserer ressursbruken, avslutter Rehn.

Les mer om saken hos Tidsskriftet