Hopp til hovedinnhold


Mistet jobben på grunn av vaktbytte

En ambulansearbeider ved Nordlandssykehuset mistet jobben og fikk advarsel fra Statens helsesetilsyn etter å ha foretatt vaktskifte etter utkalling til en pasient med hjertestans.

width=

Foto: Nordlandssykehuset

En ambulansearbeider ved Nordlandssykehuset mistet jobben og fikk advarsel fra Statens helsesetilsyn etter å ha foretatt vaktskifte etter utkalling til en pasient med hjertestans.

Stridens kjerne mellom den tidligere ansatte og Nordlandssykehuset dreier seg om den maksimale responstiden på ti minutter er overtrådt eller ikke, og om det er gitt klare nok instrukser fra arbeidsgiver for hvordan man skal forstå vaktordningen hjemmevakt og betydningen av responstid.

Helsetilsynet presiserer at kravet om responstid er en maksimaltid.

- Arbeidgiver bør ha klare instrukser for dette også ved hjemmevakt, men både helsepersonelloven og yrkeskodeksen for ambulansearbeidere tilsier at man ikke kan bytte vakt under utrykning til pasienter med tidskritiske skade- eller sykdomstilstander, sier seniorrådgiver Bjørn Jamtli i Statens helsetilsyn.

Passiv hjemmevakt
Vaktskiftet skulle egentlig vært klokken 0800, men da det kom inn alarm klokken 0709, ringte ambulansearbeideren som var på passiv vakt kollegaen som skulle overta vakten, og vedkommende aksepterte å ta over oppdraget.

Statens helsetilsyn konkluderer med at forsvarlighetskravet er overtrådt, da vaktskiftet medførte en forsinkelse på i overkant av seks minutter. Gjenopplivingsforsøkene var forgjeves og pasienten ble erklært død.

I etterkant stilte legevaktslegen spørsmål om bakgrunnen for at det ble brukt så lang tid før ambulansen ankom henne, og de som var på vakt ble enig om å ta det opp med soneleder. Dermed ble det et møte om saken, og ambulansearbeideren som initierte vaktbyttet mistet jobben.

Rutiner for vaktskifte
Er det greit med en praksis hvor man bytter vakt også etter at oppdraget er mottatt?

- På bakgrunn av bevisførselen legges det til grunn at det i tilfelle rød alarm er en gjennomgående oppfatning blant ambulansepersonell at det skal reageres umiddelbart, står det i dommen til Salten tingrett i arbeidsrettsaken.

Den avskjedigede innser senere at det var et fatalt valg under den aktuelle hendelsen, men mener samtidig at det var i henhold til praksis ved arbeidsstedet.

Grov svikt
- Når du også i dag fastholder at din handling ikke medførte at aktiveringstiden ble overtrådt, viser dette at du ikke har forstått hvorfor din handling blir ansett for å være uforsvarlig, står det i vedtaket om advarsel.

Statens helsetilsyn konkluderer med at ambulansearbeideren har handlet uaktsomt, sviktet grovt i primæroppgaven som ambulansearbeider, og at helsepersonellovens § 4 om krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp og § 7 om øyeblikkelig hjelp er brutt.