Hopp til hovedinnhold
Historiske paramedicstudenter på Høgskolen i Oslo og Akershus. Foto: Trine Staff
Paramedicstudent. Foto: Trine Staff


Høringssvarene om egen autorisasjon for paramedisinere er her

Det er foreslått endringer i helsepersonelloven hvor blant annet paramedisinere skal få sin egen autorisasjon.

Forslagene til lovendringer ble sendt på høring den 26. mars og høringsfristen var den 4. juni.

Det kom inn over 90 høringssvar. Siden det også er foreslått at naprapater, osteopater og logopeder skal få egen autorisasjon, så dreier ikke alle høringssvarene seg om den foreslåtte autorisasjonen for paramedisinere.

Alle vil ha autorisasjon i paramedisin

De som har svart på høringen om en egen autorisasjon for paramedisinere er alle positive til at det innføres en egen autorisasjon for de som tar bachelor i paramedisin.

En del av høringssvarene inkluderer også alle de som har Nasjonal paramedic-utdanning (NPU 60/90 studiepoeng), og ønsker at de som har denne utdanningen skal få muligheten til å få autorisasjon som paramedisiner også.

Men OsloMet – storbyuniversitetet og Universitetet i Stavanger er i sine høringssvar kun opptatt av at de med bachelor tilbake fra 2017, altså det første kullet som ble uteksaminert fra OsloMet, også kan få denne autorisasjonen.

Universitetet i Tromsø åpner for individuell vurdering:

«For personell med erfaring og annen utdanning relevant for utøvelse av paramedisin bør det gjøres individuelle vurderinger etter nærmere bestemte kriterier, dog slik at sluttkompetansen samsvarer med RETHOS paramedisin.»

Vil at personell med NPU skal få autorisasjon som paramedisiner

Fagforbundet skriver blant annet følgende:

«Fagforbundet støttar autorisasjon til paramedisinarar. Det må i tillegg sikrast at ambulansearbeidarar og sjukepleiarar med vidareutdanning som nasjonal paramedic, kan søke om, og få innvilga autorisasjon som paramedisinar, etter gitte føringar. Dette av fleire grunnar; nivået på ein ambulansearbeidar eller sjukepleiar med lang erfaring og vidareutdanning som nasjonal paramedic er kvalitativt på høgde med ein person med bachelor i paramedisin. Dei som har fordjupa seg og tatt den vidareutdanninga som var tilgjengeleg før bachelor i paramedisin vart oppretta, bør få mogleik til å bli autoriserte paramedisinarar. Ved å utelate denne gruppa vil ein ved eit potensielt masterløp gå glipp av ei svært kunnskapsrik gruppe, som ikkje får mogleik til å bidra i utviklinga av faget. Ambulansearbeidarar og sjukepleiarar med vidareutdanning i nasjonal paramedic har vore pådrivarar for faget, og er rettleiarar i tenesta, og lærarar for paramedisinstudentane på utdanningane, og bør sidestillast når det gjeld autorisasjon.»

Videre:

«Å opne for ein ny autorisasjon i tenesta utan å at det blir mogleg for tilsette i eksisterande paramedic-stillingar med same ansvar, arbeidsoppgåver og funksjon å tileigne seg denne, vil kunne føre til stor uro i tenesta og bli ei utfordring for arbeidsgjevar.»

Delta

Ambulanseforbundet i Delta skriver følgende:

«Samtidig har Delta og Ambulanseforbundet i Delta vært opptatt av at den nye autorisasjonsordningen også må åpne for å inkludere ambulansearbeidere med gjennomført 1-årig videreutdanning i paramedic og som har lang yrkeserfaring, Vi mener at disse kan ha en samlet kompetanse som er på linje med kravene i de nasjonale retningslinjer for paramedisinutdanningen. Departementet bør derfor legge til rette for at fagarbeidere med denne videreutdanningen kan få innvilget autorisasjon som paramedisiner basert på en vurdering av totalkompetanse.»

Helgelandssykehuset

Helgelandssykehuset er også opptatt av denne problemstillingen:

«Blant ambulansearbeidere er det en betydelig andel som har gjennomført den tidligere nasjonale paramedic-utdanningen tilsvarende 60/90 studiepoeng. Nasjonalt i tjenesten finnes også ambulansearbeidere som har master i prehospital critical care, avlagt ved Universitetet i Stavanger. Vi mener at det bør vurderes hvordan det kan tilrettelegges for at disse kategoriene av helsepersonell i ambulansetjenesten, kan vurderes i forhold til mulig autorisasjon som paramedisinere.»

Helgelandssykehuset ser for seg at universitetene kan tilby nødvendige supplerende emner, for at disse kan kvalifisere seg.

NAKOS

NAKOS - Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin anmerker at «Det bør også vurderes mulighet for autorisasjon for personell med annen relevant utdanning og yrkespraksis. En tenker her spesielt på personell med kombinasjonen fagbrev som ambulansearbeider og tilleggsutdanning fra høyskole (60 stp innen paramedisinske fag) og med lang yrkeserfaring.»

UNN

Universitetssykehuset i Nord-Norge ønsker også at denne gruppen inkluderes:

«Ambulanseavdelingen i UNN anbefaler at autoriserte ambulansearbeidere som har bestått videreutdanning med 60 studiepoeng i paramedic får autorisasjon som paramedisinere.»

Norsk paramedicforening

Norsk paramedicforening ønsker en egen autorisasjon for paramedisinere hjertelig velkommen. Foruten de som går bachelor i paramedisin nå, nevner de også pilotkullene på bachelor i prehospitalt arbeid som fikk autorisasjon som ambulansearbeidere i mangel på en egen autorisasjon.

De ønsker også å ivareta "pionerene som har tatt videreutdannelse i Nasjonal Paramedic-utdanning før bachelorutdanningen og nasjonale føringer kom på plass. Dette er erfarne og dedikerte fagfolk som har gått opp veien for å få etablert høyskoleutdanningene, og hvor enkelte har tittel og/eller stillingsbeskrivelse som paramedic. De fungerer som veilederne for dagens fremtidige paramedisinere, og risikerer å miste retten til å bruke yrkestittelen de har vært med å skape.»

I stedet for at disse skal ta opp plasser på bachelorutdanningene anbefaler de heller «en overgangsordning der de som har aut. ambulansearbeider og fullført minimum 60 stp Nasjonal paramedic og der begge grupper kan dokumentere fem års erfaring i 100 % stilling fra prehospitale tjenester innen juni 2023, kan søke autorisasjon som paramedisiner på dette grunnlaget. Med dette unngår man store endringer for helseforetakene, de ansatte og arbeidsgivere i forbindelse med endring av titler.»

En egen autorisasjon for paramedisinere er nok på trappene, så gjenstår det å se om alle med tittelen paramedic i dag, også kan få titulere seg som dette i framtida.