Hopp til hovedinnhold


– Helgelandssykehuset trenger et nav

– Den anbefalte løsningen er relevant, gjennomførbar og levedyktig, skriver sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir i sin anbefaling, som her kan leses i helhet hos Vefsn.no.
Les også: – En fornuftig anbefaling fra ledelsen i sykehuset
Like etter klokken 15 i dag ble det kjent at administrerende direktør ved Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir, anbefaler en sykehusstruktur på Helgeland med ett stort akuttsykehus i Mo i Rana, og ett akuttsykehus i Sandnessjøen i kombinasjon med DMS i Mosjøen og Brønnøysund.
Noen timer senere kom pressemeldingen der sykehusdirektøren redegjorde for sin anbefaling, samtidig som styredokumentet med anbefalingen til vedtak, ble lagt ut.
Under kan du lese sykehusdirektørens vurdering og anbefaling.

Administrerende direktør sin vurdering og anbefaling

Helgelandssykehuset skal gi gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det. Pasientens behov skal alltid komme først og pasienten skal bli møtt med kvalitet, trygghet og respekt. Det er veiviseren i det daglige arbeidet, og det har vært veiviseren i arbeidet med Helgelandssykehuset 2025.
Prosessen rundt ny sykehusstruktur på Helgeland har pågått i mange år. Debatten har preget det offentlige ordskiftet, den har skapt stort engasjement og den har vært krevende for den interne organisasjonen. Innspill og tilbakemeldinger har vist at det ikke finnes én løsning for Helgeland som alle kan enes om, og det finnes heller ikke én optimal løsning: Alle alternativene som har ligget på bordet kommer med fordeler og ulemper.
Oppgaven har vært å drøfte disse elementene opp mot hverandre og finne den løsningen som over tid vil være det beste for pasienter, pårørende, Helgelandssykehuset og Helgeland som region.
Helgelandssykehuset har lyttet til alle innspill som har kommet inn. Argumentene fra de ulike utredningene som er gjennomført veier tungt, det samme gjør innspill fra egne fagfolk, brukerutvalget, kommuner og andre høringsparter. Problemstillingen er kompleks, og det er mange ulike hensyn som skal ivaretas. Etter en helhetlig vurdering anbefaler administrerende direktør følgende struktur og lokalisering for framtidas Helgelandssykehus:
Modell 2b-1 (1): Ett stort akuttsykehus i Mo i Rana og ett akuttsykehus i Sandnessjøen i kombinasjon med DMS i Mosjøen og Brønnøysund.
I det anbefalte alternativet skal begge sykehusene ha fødeavdeling og akuttkirurgisk tilbud, men ulik faglig profil. Akutt kirurgi, gynekologi og kreftkirurgi vil i all hovedsak samles i Mo i Rana. Sykehuset i Sandnessjøen skal ha fødeavdeling, elektiv kirurgi, akuttilbud i indremedisin og kirurgi.
I modellen inngår en videreutvikling av dagens bygningsmasse i Mo i Rana. I Sandnessjøen innebærer det gjenbruk og videreutvikling av dagens bygningsmasse i Sandnessjøen, eller bygging av nytt sykehus. Det er inngått leieavtale i nytt bygg for DMS i Brønnøysund.
Det vil bli gjort en detaljert gjennomgang av bygningsmassen i Mosjøen i konseptfasen. Nødvendig oppgradering blir planlagt ut fra dette.
Definisjoner
Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019 definerer ulike typer sykehus ut fra størrelsen på opptaksområdet og innhold. Et stort akuttsykehus har et befolkningsgrunnlag på minst 60 000 – 80 000, og har et bredt akuttilbud med akutt kirurgi og flere medisinske spesialiteter.
Akuttsykehus beskrives slik i planen: «Betegnelsen akuttsykehus brukes om sykehus som minst har akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi. Sykehuset kan ha akuttkirurgi dersom geografi og bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, tilgjengelighet til bil-, båt- og luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig.»

To-sykehusmodellen

Den eksterne ressursgruppa anbefaler ett sykehus for Helgeland. Ut fra medisinskfaglige vurderinger mener gruppa at en samling av fagmiljøer vil øke rekrutteringskraften og gjøre det enklere å utvikle gode behandlingstilbud.
Helgelandssykehusets utviklingsplan peker i samme retning, det samme gjør mange av høringsuttalelsene, inkludert de som har kommet fra Helgelandssykehusets egne fagmiljø.
Utredningene viser at det ideelt sett, rent faglig, kan være mest hensiktsmessig å samle all virksomheten i ett sykehus.
Når administrerende direktør likevel anbefaler en to-sykehusløsning er det en erkjennelse av at mange faktorer spiller inn. Administrerende direktør har sett på hvilke miljøer som i dag er faglig sterke, pasientenes tilgang til tjenester og de økonomiske konsekvensene av å bygge ett nytt sykehus for alle funksjoner.
I denne vurderingen peker det meste mot en mer desentralisert løsning for Helgeland.
Les hele begrunnelsen hos Vefsn.no