Hopp til hovedinnhold
Foto: Line Ernestussen, Fagforbundet


Fagarbeiderens framtid

Framtida til fagarbeideren har de siste årene vært en viktig sak for Fagforbundet.

Fagutdanningen til ambulansefaget har gjennom flere år vært et tema for debatt og mange har følt på en usikkerhet rundt utviklingen i faget.

Spørsmålene har vært mange og meningene likeså. Vi er veldig glade for at kunnskapsdepartementet (KD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) så de samme mulighetene som oss og hørte på vår argumentasjon.

Nå skal fagarbeideren fortsatt ha en viktig plass i tjenesten i årene fremover.

I sin begrunnelse skriver de

Både KD og HOD mener det er viktig å videreføre ambulansefaget som et fag i videregående opplæring og at dagens ordning fungerer tilfredsstillende.(...) HOD vil gjøre endringer i akuttmedisinforskriften som er nødvendig for at lærlinger vil få praksis som i dag.

Kurt Rønning, nestleder i Yrkesseksjon helse og sosial, Fagforbundet.

Fagarbeiderens tid er ikke over

Fagforbundet har gjennom flere år jobbet for at utviklingen i de prehospitale tjenestene skal være god og beredt for å møte de utfordringene som dagens samfunn har.

Samtidig som andre har argumentert for at fagarbeiderens tid er over, så har Fagforbundet argumentert for at det er nødvendig at både paramedisineren og ambulansefagarbeideren er på plass for en god tjeneste.

Vi har ofte følt at vi har stått i denne kampen alene, men det har aldri stoppet oss.

Argumentasjonen har vi fått fra mange ambulansearbeidere. Sammen med våre fagpersoner har det gitt oss et godt grunnlag for vårt arbeid.

Det opprettes flere bachelor-plasser for tiden, men vi har hele veien ment at det skal mye til før vi klarer å bemanne ambulansene med to paramedisinere.

Sikrer stabil rekruttering

Ambulansefaget er etablert og har bidratt til et kompetanseløft i ambulansetjenesten. Faget er viktig for å sikre et definert krav til formalkompetanse.

For å sikre at vi har en stabil rekruttering av kompetent personell både i tettbebygde strøk og ute i distriktene er det viktig at det fortsatt satses på fagarbeideren. Hvis ikke kunne vi satt oss selv i en situasjon der distriktene hadde blitt svært sårbare.

Både ambulansefaget og bachelor-utdanningene må sammen kunne møte de utfordringene som helsetjenesten står overfor i årene som kommer.

Vi får en stadig eldre befolkning, avstanden mellom sykehusene blir større, og dessverre ser vi at avstanden mellom ambulansestasjonene også blir større.

Undersøkelser viser at vi i årene fremover trenger en økning på over 80 ambulanser hvis vi legger dagens tall til grunn. Da trenger vi hver og en av dere.

Endringer i læreplanene

Det vil bli noen endringer i læreplanene. Det gjelder i mange fag, inkludert ambulansefaget. Fagforbundet var som eneste forbund representert i arbeidet med ny læreplan i tillegg til at vi har to representanter i Faglig råd for helse og oppvekstfag.

Vi kommer tilbake til læreplanarbeidet når arbeidet er klart. Er vi i mål? På langt nær. Vi må fortsatt jobbe hardt for at utviklingen i tjenesten fortsetter.

Fagskolen og Y-vei til bachelor

KD ser for seg at fagskolen kan være en nøkkel til kompetanseheving. En god tanke ettersom fagskolen er gratis og nå også gir fagskolepoeng som gir formal kompetanse.

Vi mener dette ikke er nok.

Det må etableres en y-vei som gir mulighet til å bygge på sin fagkompetanse til bachelor for de som måtte ha et ønske om det.

Responstid er et annet tema. Vi jobber for det, men da som en del av en helhet.

Responstidskrav har ingen verdi hvis det medfører at bruken av "first respondere" eksploderer for å møte kravet, eller at statistikk tar over fokuset til innholdet i tjenesten.

Fagforbundet jobber for å utvikle tjenesten skritt for skritt.

Det er sjelden slik at en ting løser alle problemer, men å sikre fagutdanningen er et viktig steg på veien. Det gjør at vi står bedre rustet til å fortsette utviklingen.

Vi sikrer tilgangen til kvalifisert arbeidskraft og får et bedre grunnlag for å møte sikre en god tjeneste der det er godt å jobbe.