1. Den akuttmedisinske beredskapen er et felles ansvar, og kan ikke dikteres ensidig fra avdelingssjef Mellesmo eller andre byråkrater i HF-et.
  2. Det er HF-et sitt ansvar å stille med ambulansetjenester for befolkningen og helsepersonellet i regionen.
  3. Det er HF-et sin plikt å vurdere FORSVARLIGHETEN i tilbudet sitt ut fra de kravene som stilles til de vakthavende legene og annet helsepersonell i kommunene i regionen. HF-et skal altså organisere sin tjeneste slik at de setter vakthavende helsepersonell i kommunene i stand til å ivareta sitt ansvar overfor befolkninga etter akuttmedisinforskriften. Så når de vakthavende legene og kommuneoverlegene i regionen ikke vurderer tjenesteinnskrenkningen som faglig forsvarlig, er dette et VEKTIG argument, som Mellesmo ikke bare kan avfeie og sette til side. Da tar han selv på seg ansvaret når tilsynsmyndigheten(Fylkeslegen/Helsetilsynet) kommer med kritikk av lokal legevakt som ikke klarer å oppfylle akuttmedisinforskriften fordi ambulansen bevisst og mot lokale faglige råd er nedprioritert.

For det er prioritering og økonomi dette også denne gangen dreier seg om. At Mellesmo prøver seg med bortforklaringer i retning av vanskelig ferieavvikling og at det er av hensyn til ambulansepersonellet er vel nesten patetisk for en svær organisasjon som han leder.