Hopp til hovedinnhold


AMK-lege: «Forslaget er usolidarisk, uetisk, transportøkonomisk og medisinsk feil»

Administrasjonens innstilling til fremtidig sykehusstruktur forHelgeland er snart opp til votering. Det påhviler styret et særskilt stort ansvar for alle fremtidige pasienter på Helgeland, skriver Torris Sjøset i Helgelendingen.
Bakgrunn: – Helgelandssykehuset trenger et nav
Les også: – En fornuftig anbefaling fra ledelsen i sykehuset

Gjennom mitt virke som lege og AMK-lege ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen har jeg vært involvert i de fleste transportsenarioer i regionen. Det er en svært kompleks øvelse å organisere transportløsning , en må hensynta både reisetid, faglig riktig sykehusnivå og også tidvis koordinere med traumesenter eller involvere Sea King fra Bodø med evt. spesialtrent mannskap.

For hver transport reduseres gjenværende beredskap i den kommunen ambulansen forlater, og vi søker å gjøre denne sårbare tiden så kort som mulig. Både ambulansebiler, ambulansebåter og ambulansehelikopter har begrenset aktivtid, og når denne er brukt opp tilkommer hviletid med ytterligere redusert beredskap.

Det forslaget som nå foreligger, med stort akuttsykehus/fullverdig traumesykehus lokalisert til Rana er den absolutt vanskeligste løsningen en kan velge. Det betyr lange ambulanseturer (selv om reisetiden for pasienter fra Sømna - Rana er 4 timer vil ambulansebilen være ute av sitt beredskapsområdet i 8 timer).

For øyboerne påløpet både båttransport og en lengere ambulansetransport enn nødvendig.

For alle innbyggerne på Helgeland med unntak av bynære områder i Rana blir transporttiden økt i forhold til mer sentral plassering av hovedsykehuset.

Dette er usolidarisk, uetisk, transportøkonomisk og medisinsk feil.

Det er begrenset med økonomiske ressurser i helsevesenet. Disse må brukes på mest mulig pasientrettet behandling fremfor transport. Den eldste befolkningen får lengst reisevei, og aktivtiden blir brukt opp på lange returreise. Dette gjelder også ambulansehelikopteret, som for sørfylket sin del får kortere reisetid til Namsos enn Rana. Totalt sett reduseres aktuttberedskapen i regionen, og det sier seg selv at prehospital tjenester blir satt i en svært vanskelig situasjon.

Grunnet (unødvendig ) lang reisevei vil mange kommuner måtte opprette følgetjeneste, som for det første vil være svært kostnadsdrivende og for det andre urealistisk å få til.

Det hele kan unngås ved å plassere hovedsykehuset mer sentralt, slik at hvert transportoppdrag får kortere varighet og vi faktisk beholder alle helgelendinger som pasienter i det nye sykehuset. Byfolk må være med å spleise på den byrden reisetiden er, slik at vår felles beredskap blir best mulig ivaretatt. Det handler om etikk og solidaritet.
Les hele innlegget hos Helgelendingen