Hopp til hovedinnhold


Vold og trusler øker: Samarbeider tverrfaglig for å forebygge

Sykehuset Østfold, politiet, kriminalomsorgen, AMK Oslo og legevaktene i Østfold samarbeider for å forebygge vold og trusler mot medarbeiderne, melder Sykehuset Østfold på sine nettsider.

Tidligere: Vold og trusler mot helsepersonell øker - pasient truet ambulanselærling, må møte i retten
Les også fra Arbeidstilsynet: Over 200 000 ansatte i Norge opplever vold og trusler på jobb årlig
Fra Ambulanseforum: Tøff tjeneste i Tigerstaden
– Det er en bekymrende utvikling i antall uønskede hendelser. Antall registrerte hendelser med vold og trusler fra pasienter og pårørende mot medarbeidere økte fra 150 registrerte hendelser i 2015 til 237 i 2017.  Vi har også en økning i 2018 sammenliknet med fjoråret. Noe av økningen skyldes bedre meldekultur og bruk av avvikssystemet. Samtidig melder ledere i klinisk drift at det er en reell økning, påpeker HMS-sjef Terje Engvik.
Han viser til at det allerede er gjort mye forebyggende arbeid internt i sykehuset.
– Spesielt innen psykisk helsevern og enkelte enheter innen somatikk. I tillegg har vi tro på at vi sammen med eksterne samarbeidspartnere kan bli enda bedre på å forebygge risiko for vold og trusler. Et felles samarbeidsmøte hvor både psykisk helsevern og somatikken deltar har vi jobbet for lenge, sier Engvik.
Representanter fra Øst politidistrikt, Kriminalomsorgen region øst, AMK Oslo, legevaktene i Østfold og bedriftshelsetjenesten Stamina, var nylig invitert til et samarbeidsmøte i Sykehuset Østfold.
Hovedmålet var å se på muligheten for best mulig samarbeid i alle situasjoner, avklare hvem som har ansvar for hvilke oppgaver, sikre optimal sikkerhet for de ulike medarbeiderne, og formalisere samarbeidsrutiner ved henvisning, innleggelse og utskrivning av pasient ved sykehusets enheter.

Intern opplæring

Sykehuset Østfold var godt representert i samarbeidsmøtet, med medarbeidere fra psykiatrisk avdeling, prehospital (ambulansetjenesten), juridisk enhet, akuttmottak, teknisk avdeling.
Deltakerne fikk en kort presentasjon av HMS-sjef Terje Engvik som viste bilder av våpen og skadelige stoffer som var beslaglagt på pasienter, og delte erfaringer, tilbakemeldinger og opplevelser fra medarbeidere.
Alle enheter i sykehuset skal kartlegge og risikovurdere arbeidsplassen i forhold til vold og trusler mot medarbeiderne. Det forebyggende arbeidet prioriteres høyt.
I høst igangsettes et nytt internt opplæringstilbud til samtlige medarbeidere i Sykehuset Østfold med kollegaer fra psykisk helsevern som foredragsholdere og instruktører.
12. september planlegges et eget HMS-seminar i sykehuset, hvor politiet, AMK Oslo og andre eksterne samarbeidspartnere deltar og holder innlegg.
Les hele saken hos Sykehuset Østfold