Hopp til hovedinnhold
På med turniké. Illustrasjonfoto: US Military. Kilde: Wikimedia Commons


Virker turniké på overlevelse i sivile traumer? Første store undersøkelse med klare svar

Hvordan skal lekfolk og innsatspersonell i første linje håndtere blødende ekstremitetsskader?

Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT Traume) har sett på dette i flere omganger og har laget nok en sak nå.

Les også: Skal turniké brukes i Norge? 

På et traumesenter i Texas tok man i bruk prehospital turnike ved ikke-kontrollerbare blødninger allerede i 2008, og har nå oppsummert erfaringene i perioden 2008-2016.

Fire ganger høyere overlevelse

Undersøkelsen så først og fremst på forskjellen i overlevelse mellom pasienter der turniké var anlagt prehospitalt og de som fikk den i traumemottak.

Det var 3 % døde i gruppen som fikk turniké prehospitalt med korrekt indikasjon, mens det var 14 % som døde av de som trengte turniké etter ankomst traumesenter med samme korrekte indikasjon, en forskjell som også er statistisk signifikant.

Når forfatterne tok høyde for innleggelsesår, skademekanisme og blødningssjokk ved ankomst til traumesenter var det 4,5 ganger økt risiko for død for de som fikk turniké ved ankomst til traumesenter i forhold til de som fikk det med korrekt indikasjon prehospitalt (OR 4.5, 95% CI 1.23–16.4, p = 0.02).

Korrekt anlagt turniké med korrekt indikasjon økte sjansene for overlevelse i denne gruppen til fire ganger overlevelsen i gruppen som fikk turniké først ved ankomst akuttmottak – men som trengte det etter samme kriterier som prehospitalt.

Korrekt indikasjon

Prehospitalt personell tok feil hos 18 % av pasientene, enten ved å anlegge turniké som viste seg ikke å være indisert, eller ved ikke å anlegge en turniké som pasienten senere viste seg å trenge ved ankomst til traumemottak.

Denne undersøkelsen sier ikke stort om de pasienter som fikk feil anlagt turniké eller turniké på feil indikasjon. Den ser heller ikke på de som IKKE fikk turniké i det hele tatt, men kanskje i stedet ble behandlet med kompresjon, pakking og elevasjon.

I studien så forfatterne på alle pasienter som hadde eller fikk turnike ved ankomst til traumesenter i perioden. De klassifiserte turnikéen som korrekt indikasjon hvis pasienten hadde karskade som krevde operasjon, ble operert for ekstremitetsskade innenfor to timer eller hadde en traumatisk amputasjon.

Hvis pasienten ble operert for stor muskel/skjelett/bløtdelsskade innenfor 2-8 timer eller hadde dokumentert stort blodtap fra ekstremitetsskade ble bruken karakterisert som relativ indikasjon og hvis disse krav ikke var oppfylt var bruken ikke indikert.

Flere stumpe enn penetrerende skader

306 pasienter som fikk sammenlagt 326 turnikéer for skader hvor 157 var i overekstremitetene og 147 i underekstremitetene. Forfatterne vurderte at 281 (92 %) turnikéer var anlagt med korrekt indikasjon. Turnikeene ble anlagt av helsepersonell, både prehospitalt og på sykehus, altså ikke av lekfolk.

Overraskende nok var det sytti prosent av pasientene som hadde en stump skade.

Pasientene var menn (84 %), med en medianalder på 34 år. Bare 30 % hadde penetrerende skade. Pasientene hadde helt overveiende bare ekstremitetsskader, men likevel døde i alt 7 % eller 21 pasienter. For 71 % av disse ble dødsårsaken bedømt å være blødning.

Rundt halvparten ble transportert med helikopter, resten med bil. Transporttiden var ikke forskjellig mellom gruppene, og mediantiden var på 46 minutter, hvor 50% lå innenfor intervallet 31 til 78 minutter.

NKT Traumes anbefalinger

Spørsmålet om bruk av turniké opptar mange, og bekymringen er at man kanskje fokuserer for mye på turniké og glemmer kompresjon, pakking og elevasjon.

NKT Traume utredet dette for Helsetilsynet i slutten av 2017, og sammen med en rekke eksperter kom vi frem til at:

NKT Traume mener at blødningskontroll kan oppnås ved:

  • direkte kompresjon og komprimerende bandasje.
  • pakking (uten bruk av spesialbandasjer/hemostatiske bandasjer).
  • ved livstruende blødning på armer og ben som ikke kan stoppes med direkte kompresjon og pakking, kan spesielt opplært personell i gruppene akutthjelpere, brann og politi på grunn-nivå, spesialstyrker, ambulansepersonell og avansert prehospital tjeneste bruke turniké.
  • straks omstendighetene tillater det og avansert prehospital tjeneste kommer frem, skal behovet for fortsatt turniké vurderes, og om mulig fjernes turniké hvis blødningen kan kontrolleres på andre måter.

Les hele saken hos NKT Traume