Hopp til hovedinnhold


Vil forandre akuttilbudet

Helse Midt-Norge la i går ut en pressemelding om Strategi 2020 som skal sendes på høring. Forslagene til strategi ser ut til å kunne få ganske store konsekvenser for ambulanseorganiseringen i regionen.

Helse Midt-Norge la i går ut en pressemelding om Strategi 2020 som skal sendes på høring. Forslagene til strategi ser ut til å kunne få ganske store konsekvenser for ambulanseorganiseringen i regionen.

- Tida er inne for å ta grep også når det gjelder organisering av akutt-tilbudet i Helse Midt-Norge. Vi må sørge for at det brukes mer på aktiv pasientbehandling og mindre på passiv beredskap. Strategi 2020 blir viktig for å gjøre strukturelle endringer og omstilling av sykehus i vår region, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge RHF i en pressemelding.

Videre: Bakteppet for arbeidet med Strategi 2020 er endringer i befolkningen og medisinsk utvikling som krever nye grep. Hele den vestlige verden står overfor en endring i befolkningens sammensetning med en økende andel eldre og relativt sett færre yrkesaktive. Det gir økt etterspørsel på helsetjenester og begrenset grunnlag for å rekruttere helsearbeidere.

- Dette er grunnleggende utfordringer som krever modige grep.

I utkast til Strategi 2020 som nå sendes ut på høring drøftes bl.a. disse sentrale strategiske valgene:

  • I strategiperioden skal det skje en evaluering av de prehospitale tjenestene, og spørsmålet om videreføring av dagens organisering av ambulansetjenesten må vurderes.
  • Tjenester rettet mot de store sykdomsgruppene skal desentraliseres, med lokalsykehusene som hovedarena. Lokalsykehusene vil være bindeleddet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Lokalsykehusene skal som minimum ha døgnberedskap for indremedisin. I tillegg kan virksomheten omfatte planlagt behandling i kirurgi.
  • Rusbehandlingen skal integreres tettere med både psykisk helsevern og de somatiske tjenestene.
  • Akuttkirurgisk beredskap samles til ett sykehus i hvert foretak. Dette sykehuset får status som akuttsykehus i tråd med anbefalingene i ”Traumerapporten”.
  • Antall fødeavdelinger bør reduseres for å skape større enheter med mulighet for rekruttering av gynekologer i et godt fagmiljø. Transport til fødeavdelingen skal tas med i vurderingene.
  • Det pågår for tiden et arbeid for å vurdere samarbeid over regiongrensene mellom Helse Sunnmøre og Helse Førde.
  • De geografiske utfordringene er ulike i de fire sykehusforetakene, og løsningene vil derfor ikke nødvendigvis bli de samme.
  • Antall barneavdelinger med døgnbasert akuttberedskap reduseres til to. I de andre helseforetakene skal det etableres akuttberedskap i 5-dagersposter
  • Lokalsykehusene skal i strategiperioden invitere aktuelle kommuner og ambulansetjenesten til å samarbeide om etablering av FAM.

Les hele pressemeldingen på Helse Midt-Norges nettsider

Trønder-Avisa: Vil redusere føde- og barneavdelinger

Namdalsavisa: Tid for å ta helsegrep