Hopp til hovedinnhold


Vi aksepterer ikke ytterligere nedbygging av spesialisthelsetjenesten på Nordmøre

En uttalelse til Helse Møre og Romsdal - underskrevet av samtlige ordførere på Nordmøre, finner du i Aura Avis.

Dersom forslagene om nedleggelse av fødeavdelingen i Kristiansund og Aure rehabiliteringssenter vedtas, legger ordførerne frem sak om oppsigelse av samtlige samhandlingsavtaler. Kommunene vil samtidig forlate alle samhandlingsarenaer med Helse Møre og Romsdal. Ordførerne vil også oppfordre sine innbyggere til å benytte seg av fritt sykehusvalg.

Kommunene på Nordmøre opplever at helsepolitikken i Møre og Romsdal nå styres av ambisiøse klinikksjefer som vil samle mest mulig av fagmiljø og tilbud. Synspunkter fra ansatte, innbyggere og politikere fra lokalt, fylkeskommunalt og nasjonalt hold blir ignorert.

Kommunene på Nordmøre mener at;

– Sammenslåing av fødeavdelingene er ulovlig og ugyldig

– Saksgrunnlaget er ensidig, feilaktig og ufullstendig

– Fødetilbudet og prehospitale tjenester må behandles i samme styresak

– Samlede økonomiske besparelser er ikke dokumentert

– Kompenserende tiltak er urealistiske

– Nedleggelse av Aure rehabiliteringssenter gir en alvorlig skjev fordeling av spesialisert rehabiliteringstilbud i fylket og kan ikke aksepteres.

Helseforetaket innstiller overfor styret å gjøre beslutninger som er i strid med Stortingsvedtak og norsk lov.

– Sammenslåing av fødeinstitusjoner er i strid med 750 av 24. mai 2018: Stortinget ber regjeringen sikre en trygg og fremtidsrettet fødselsomsorg ved å sikre dagens fødeinstitusjoner.

– En sammenslåing er også i strid med som omhandler saker av vesentlig samfunnsmessige virkninger som omfatter endringer i sykehusstrukturen i helseregionen og endringer i tjenestetilbudet.

– Styret i Helse Midt-Norge RHF må forelegge nedleggelse både av en fødeavdeling i Møre og Romsdal og Aure rehabiliteringssenter til departementet.

– Oppdragsdokument 2019 HMN RHF gir overordnede føringer om at «Omstilling av spesialisthelsetjenesten som berører kommunene skal ikke gjennomføres før dialog, og kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene.»

– Forslaget om å legge ned en av fødeavdelingene i Kristiansund eller Molde i en uavklart interimperiode er også 19.12.14 om felles sykehus:

– føde- og akuttilbud med tilstrekkelig nærhet til begge byene

– ivareta kompetansen ved begge sykehusene i det videre arbeidet

– sikre forsvarlig akuttberedskap gjennom å videreutvikling av den prehospitale tjenesten for å ivareta også de innbyggerne som får lengst reisevei

Et styrevedtak om endring av dagens fødeinstitusjoner i Møre og Romsdal er ulovlig, i strid med foretaksmøtet og utgjør brudd på forutsetningene gitt av Stortinget. Vedtaket vil være ugyldig.

Innsparingsforslagene vil få dramatiske konsekvenser både for pasienter, fremtidig tjenestetilbud på Nordmøre og ha store samfunnskonsekvenser og -kostnader. Styresaken viser til at «bærekraft må for helseforetaket vurderes i både et sosialt/samfunnsmessig, faglig, økonomisk og miljømessig perspektiv». Vi mener at saksgrunnlaget er ufullstendig og ikke tilstrekkelig til at styret skal kunne gjøre sine vurderinger i tråd med alle ovennevnte perspektiv.

Les hele saken her