Hopp til hovedinnhold


Uprofesjonell anbudshåndtering

Helse Midt-Norge RHF (HMN) har tatt konsekvensen av konklusjonene etter den eksterne gjennomgangen av anbudsprosess og håndtering av ambulanseavtalene i Midt-Norge.

helsemidt114_450Helse Midt-Norge RHF (HMN) har tatt konsekvensen av konklusjonene etter den eksterne gjennomgangen av anbudsprosess og håndtering av ambulanseavtalene i Midt-Norge.

HMNs administrerende direktør Jan Eirik Thoresen valgte å gå i kjølvannet av ambulanseanbudssaken, dagen etter at et eksternt advokatfirma, Kvale & Co kom med sin rapport.

Les: Stanser bevilgninger - anbudssaken ruller videre

Les også: - Feil på feil

Mer om saken: Prosessen fortsetter

Kvale & Co konkluderte med at anbudsprosessen ikke hadde fulgt lovgivningen på området. Thoresen trakk seg med begrunnelsen at han ikke lenger hadde HMN-styrets fulle tillit.

Det er gjennomført en intern omorganisering i HMN og Helsebygg Midt-Norge har fått i oppdrag å følge opp avtaleforhold og saksbehandling av ambulansesaken.

Ukorrekte forhandlinger
Rapporten konkluderte med at kompensasjonen som Inntrøndelag Ambulanse og Namsos Trafikkselskap (NTS) fikk i etterkant av inngått avtale, ikke er forenlig med reglene for offentlige innkjøp. Det er også reist kritikk fordi Helse Midt-Norge ga åpning for justering av avtalene før de var endelig signert.

I alt dreier det seg om 84 millioner, hvis man regner for perioden 2008 – 2012, noe som ikke lå inne i det opprinnelige tilbudet de hadde levert.

Dermed var en viktig forutsetning for at særlig NTS skulle få tildelt anbudet borte, da parametrene som var lagt til grunn for anbudsvurderingen viser at noen andre ville blitt foretrukket.

Nye møter på nyåret
- Saken er fortsatt i prosess, så jeg kan ikke si noe om den, sier Bjørn Erikstein, konstituert direktør i HMN. - Helsebygg er inne i en runde for å utrede hva som skal gjøres, og det vil bli et møte etter nyttår mellom advokater og Helsebygg.

Helsebygg ivaretar altså oppfølgingen av de forhold som er knyttet til ambulanseanbudet.

- Vi har også hatt en omorganisering når det gjelder innkjøpsfunksjonen hos oss, nå er dette en del av økonomiavdelingen, sier Tor Harald Haukås, kommunikasjonsdirektør i HMN.

Om Thoresens avgang sier han følgende:

- Det er noe som vi som administrasjon tar til etterretning. Vi har fremdeles ansvar for at Helse Midt-Norge leverer gode tjenester, og det gjelder også ambulansetransport.

Dette er saken:
· I et styremøte 1. desember 2006 vedtar Helse Midt-Norge RHF å videreføre den daværende eierskapsmodell av båt- og bilambulanser, men med noe færre ambulanseområder per helseforetak. Det skal gjennomføres en anbudskonkurranse. Vedtaket gjennomføres med dissens, 8 mot 5 stemmer, da deler av styret ønsker en ambulansedrift i offentlig regi.

”Fokus på økonomiske hensyn i RHF’et er grunnlag for styrets vedtak om å fortsette dagens ordning i forhold til ambulansedriften”, heter det blant annet i en protokolltilførsel.

· Anbudet blir en ”konkurranse med forhandlinger”. Helse Midt-Norge mottar 43 tilbud. Alle kvalifiserte tilbydere inviteres til å gi et revidert tilbud.

· 26. – 28. juni 2007 avholdes et forhandlingsmøte på Stjørdal med 12 forhandlere som leverte konkurransedyktige tilbud.

· Tildelingsbrev sendes den 6. juli 2007. Forbigåtte tilbydere gis anledning til å klage på beslutningen.

· Helse Midt-Norge mottar 17 klager. Ingen av klagene medfører endringer i det opprinnelige tildelingsvedtaket.

· Først 12. desember er alle kontrakter signert på grunn av klagebehandlingen.

· Allerede høsten før kontraktsinngåelse, er to av leverandørene – Inntrøndelag Ambulanse AS og NTS klar over at de vil få problemer med å stå ved den økonomiske delen av det avgitte tilbudet, pga de ansattes lønnskrav. Derfor holdes det møter med Helse Midt-Norge den 17. september og 4. oktober 2007. Det foreligger ikke møtereferat fra møtene. Helse Midt-Norge gir i den forbindelse uttrykk for et løfte om vilje til å drøfte kompensasjon ved merutgifter.

· De fremsatte krav fra ambulanseselskapene er på 18, 3 millioner årlig, og utgjør 12-13 prosent av kontraktsverdiene.

· 25. juni 2008 holdes nye møter. Det gis tilsagn om å gi en ekstra kompensasjon på 4,2 millioner for Inntrøndelag Ambulanse AS og 12 millioner for Namsos Trafikkselskap ASA, og en engangsgodtgjørelse på henholdsvis 1 og 3 millioner fra direktør Jan Eirik Thoresen og styreleder Kolbjørn Almlid.

· 10. juli 2008 godkjennes avtalen av styret som eget styrevedtak i et telefonmøte.

· I september eksploderer anbudssaken i media.

· Advokatfirmaet Kvale & Co engasjeres av styret i Helse Midt-Norge for å granske anbudsprosessen.

· Rapporten til advokatfirmaet offentliggjøres den 29. oktober. Rapporten konkluderer med at det har skjedd flere brudd på regelverket for offentlige anskaffelser under anbudsprosessen.

· 30. oktober trekker administrerende direktør Jan Eirik Thoresen seg fra sin stilling.

· Bjørn Erikstein ansettes som konstituert administrerende direktør.

· 13. november melder Helse Midt-Norge at stabsfunksjonen reorganiseres og blir lagt over til andre avdelinger i helseforetaket (Helsebygg Midt-Norge). Stabsdirektør Per Holger Broch fratrer sin stilling som stabsdirektør, og går over i stilling som seniorrådgiver.
· Riksrevisjonen er i gang med en egen gransking av saken.
· Helse Midt-Norge risikerer søksmål fra anbudsgivere som ble forbigått i prosessen.

Jan Eirik K. Thoresen
Jan Eirik Thoresen (56) ble ansatt som administrerende direktør i mai 2007, etter å ha vært konstituert i stillingen siden januar samme år.

Før det var han medisinsk sjef for RIT2000 i 1999-2001, fagdirektør i Helse Midt-Norge fra 2002, og viseadministrerende direktør der fra 2005.

Han har også vært konstituert som administrerende direktør ved St. Olavs Hospital og Helse Nord-Trøndelag i perioden.

Thoresen er lege og kirurg med mage/tarm og kreft som sitt område, og har en mastergrad i Helseadministrasjon fra Universitetet i Oslo.

Kolbjørn Almlid
Kolbjørn Almlid (63) er forretningsmann og politiker for Senterpartiet. Han har vært styreleder i Helse-Midt Norge fra 2006, og var tidligere styreleder i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, som også eier Namsos Trafikkselskap.

Han søkte fritak fra dette styrevervet i mars 2007, med begrunnelsen at han hadde stor arbeidsbyrde som styreleder i Helse Midt-Norge.

Han har vært statssekretær i Olje- og energidepartementet under Syse-regjeringen fra 1989-1990, vararepresentant på Stortinget fra 1989-1993, samt fylkesordfører i Nord-Trøndelag fra 1991-1995.

Tidligere har han jobbet som undervisningsinspektør og skolesjef.