UNN-styret vedtok i desember 2014 at aktiv pasientbehandling skal prioriteres noe høyere, og beredskap noe lavere enn tidligere. Styret sa seg innforstått med at dette kan medføre endringer i vaktplaner og økt differensiering av responstidene i ambulansetjenesten, men forutsatte at eventuelle konkrete forslag om strukturendringer godkjennes i styret.
Bakgrunnen for vedtaket er at UNN har kostnader per behandlet pasient som ligger omtrent 20 prosent over landsgjennomsnittet i 2013. UNN sitt budsjett kompenserer for de geografiske ulempene i Nord-Norge med bevilgninger som ligger omtrent 10 prosent over landsgjennomsnittet.
Utredningen og konsekvensanalysen som UNN-styret har bedt om når det gjelder den fremtidige struktur i ambulansetjenesten, vil ta noe tid å jobbe frem. Svarene på Nordlys-redaktørens spørsmål forutsetter faglige vurderinger og en detaljert transportøkonomisk analyse. Vi skal involvere både ansatte, brukerutvalget og kommunene i prosessen.
Denne uka godkjente UNN-styret en tempoplan der utredningen sendes til kommuner og brukerorganisasjoner i mars med svarfrist i slutten av april. Det betyr at spørsmålene rundt eventuelle endringer i ambulansetjenesten vil forbli ubesvart i hvert fall til i mai 2015. Vi registrerer at utredningsarbeidet i seg selv skaper uro, men ber om forståelse for at vi ikke kan trekke konklusjoner før det foreligger et gjennomarbeidet beslutningsgrunnlag.
De akutte bemanningsutfordringene i ambulansetjenesten i Tromsø er en utilsiktet hendelse som vi ønsker å løse så raskt som mulig, uavhengig av styrevedtaket og prosessen beskrevet ovenfor. Vi er enige i at det er uheldig å omdisponere ambulanser fra distriktet til bruk i Tromsø, og anser dette som en høyst midlertidig løsning.
Forsvarligheten vurderes daglig med blant annet kontinuerlig overvåking av responstider og samtidighetskonflikter, og det arbeides med å finne andre og bedre løsninger på bemanningsbehovene i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste.