Hopp til hovedinnhold
Eldre mann. Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons


Undertriageres: Norske tall på eldre pasienter er undersøkt

Studier fra en rekke land har vist at eldre traumepasienter har høy risiko for å bli undertriagert til traumeteam og traumesenter.

Eldre skades ofte i lavenergiulykker, de bruker ofte blodfortynnende medikamenter, har høy dødelighet, og mange får funksjonsnedsettelser etter traumer.

Det finnes få studier på et materiale fra et traumeregister som samler data fra et helt land med et enhetlig traumesystem implementert i alle ledd av traumekjeden, skriver NKT Traume.

Nå er det gjort en omfattende kartlegging av eldre traumepasienter i Norge som er publisert på Science Direct og i Injury. En retrospektiv kohortstudie.

Hva var funnene?

Eldre traumepasienter i Norge blir sjeldnere møtt av lege prehospitalt, har lengre prehospitaltid og lavere traumeteamaktivering enn yngre voksne pasienter til tross for en høyere andel pasienter med NISS>15.

Mortaliteten er høy og færre eldre utskrives til hjemmet.

Økt oppmerksomhet om denne gruppen i hele behandlingskjeden er nødvendig, særlig i starten av kjeden som redder liv.

Undersøkelsen er en retrospektiv analyse av fire år med nasjonale data (2015-2018) fra Nasjonalt Traumeregister (NTR).

Alle pasienter registrert i NTR med alvorlige skader (NISS ≥9) ble inkludert. Eldre (≥65 år) ble sammenlignet med voksne (16-64 år) traumepasienter, i tillegg til subgruppeanalyser av aldersgruppene 65-74 år, 75-84 år og ≥85 år.

Resultater

  • Eldre pasienter har høy risiko for å få alvorlige skader: 16 % av totalbefolkningen er≥ 65 år, men i vårt materiale med alvorlig skadde pasienter var 33% ≥65 år. 33% av disse pasientene var klassifisert som ASA 3 eller høyere.
  • Andelen pasienter med NISS>15 var høyere blant eldre pasienter (58,2%) enn blant voksne (52,5%).
  • Dominerende skademekanisme for eldre pasienter var 1) lavenergifall (40 %), 2) høyenergi-fall (29%) og 3) trafikkulykker (13%).
  • Hode og bekken/underekstremiteter var hyppigste skadde kroppsregioner hos eldre traumepasienter.
  • Prehospital håndtering: Luftambulanse eller tilsyn av lege prehospitalt ble brukt i mindre grad for eldre, også ved svært alvorlige skader (NISS>15 og >25).
  • Tid fra skade til ankomst sykehus var lengre for eldre pasienter, bortsett fra for de mest alvorlig skadde hvor tiden var lik (NISS>25).
  • Andelen eldre pasienter som var tatt imot med traumeteam ved primærsykehus var 81% blant 65-74 år gamle pasienter, fallende til 60 % blant de ≥85 år. 90% av voksne pasienter ble møtt med traumeteam.
  • Overflyttingsrater til høyere behandlingsnivå var relativt like mellom gruppene, bortsett fra for de mest alvorlig skadde eldre (NISS>25) som oftere ikke ble overflyttet.
  • Eldre traumepasienter har 13% 30-dagers mortalitet i Norge. Til sammenligning er mortaliteten 2,9% blant yngre voksne pasienter. Mortaliteten stiger med økende alder fra 5,9% blant 65-74 år gamle pasienter til 27,8% blant de ≥85 år.
  • En sensitivitetsanalyse hvor pasienter med ASA ≥3 og/eller alder ≥85 år ble ekskludert viste at forskjellene mellom voksne og eldre pasienter i hhv. traumeteamaktivering og mortalitet ble redusert, men forble statistisk og klinisk signifikante.