Hopp til hovedinnhold


Uklar effekt av ambulansearbeidere i stedet for leger i Region Sjællands akuttbiler

Det er umulig å vurdere om akuttbehandlingen er blitt bedre eller dårligere i Region Sjælland etter at regionen droppet legebemannede akuttbiler, viser evaluering ifølge danske Dagens Medicin.
Tre år etter at Region Sjælland erstattet leger i de fleste av regionens akuttbiler med paramedicer er der umulig å si om beslutningen har betydd bedre eller dårligere akuttbehandling.
Det er blant konklusjonene i en ny evaluering av regionens prehospitale inssats, som regionens politikere i dag har fått forelagt.
Rapporten har sammenlignet utrykninger med paramedicer i Køge og Slagelse, hvor leger forsatt rykker ut ved akutte situasjoner.
«Evalueringen gir ikke svar på om organiseringen av det prehospitale området i Region Sjælland resulterer i bedre, sammenlignbar eller dårligere kvalitet enn i de øvrige regioner. En slik sammenligning ville nemlig forutsatt at det var utviklet indikatorer som kan brukes til å måle kvaliteten i den prehospitale innsatsen,» står det blant annet i evalueringen.
Likeledes er det umulig å vurdere om akuttbehandlingen i regionen er blitt bedre eller dårligere enn tidligere hvor legebemannede akuttbiler rykket ut til borgerne.
Det var ellers frykten hos både Legeforeningen og Dansk Sykepleieråd, som i skarpe vendinger har kritisert regionens prehospitale innsats og særlig beslutningen om å erstatte regionens akuttbiler med leger og anestesisykepleiere med akuttbiler bemannet med særlig utdannede paramedicinere.
Selv om det ikke kan sies med sikkerhed er det ingenting som tyder på at kvaliteten har falt som følge av beslutningen, konkluderer KORA, som har utført evalueringen for Region Sjælland.
«Det er verken gjennom rapporterte utilsiktede hendelser, pasientklager eller patientforsikringssaker identifisert kvalitetssvikt som har hatt alvorlige helsemessige konsekvenser for pasientene,» står det i rapporten.
Derimot har Region Sjælland oppnådd ambisjonen om besparelser på 20 millioner kroner, og en mer effektiv anvendelse av de prehospitale ressurser, står det i rapporten. Brukerundersøkelsen i 2012 viste at pasientene var meget tilfredse med innsatsen og opplevde det prehospitale personalet som meget kompetent.
Dette understøttes også av at det på det prehospitale område er svært få klager og ingen pasienterstatningssaker, står der i rapporten.
Les mer om saken hos Dagens Medicin