Hopp til hovedinnhold


Sykehuset Innlandet øker ikke sengetallet fram mot 2040

Sykehuset Innlandet øker ikke sengetallet fram mot 2040. Nye beregninger viser at det totalt blir 880 senger som i dag. Det vil kreve svært store omstillinger til dagbehandling og poliklinikk og at kommunen tar en større del av pasientene, skriver Gudbrandsdølen Dagningen (krever innlogging).

– Omstillingene som ligger inne i våre beregninger er svært store. Vi må få til samhandling med kommunene og det som er intensjonene i samhandlingsreformen, sier Geir Bøhler, prosjektleder for utredningsarbeidet om framtidig sykehusstruktur med et nytt Mjøssykehus.

Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt at Mjøssykehuset skal være spesialistsykehuset for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling. Det skal fortsatt være akuttsykehus på Tynset og sykehusdrift ved to av dagens sykehus. Ett skal være akuttsykehus og ett skal ha planlagt behandling.

Utredningene pågår nå for fullt og før nyttår skal det være klart hva slags funksjoner som skal ligge i de ulike sykehusene. Men hvilke av dagens sykehus som fortsatt skal ha drift, avgjøres i første halvår 2020.

Med denne strukturen er det beregnet at kapasiteten i 2040 skal være 880 senger. 200 av disse innenfor psykisk helsevern for barn og voksne. Dette betyr at det totale antallet er nokså likt dagens sengetall som er om lag 600 somatiske senger og 280 innenfor psykisk helsevern.

Flere eldre

Det spesielle for Innlandet er den store økningen av antall eldre over 70 år i perioden fram til 2040. Med middelvarianten av beregnet befolkningsutvikling, øker antallet fra vel 50.000 til over 80.000 personer. Det er 55 prosent. I aldersgruppen under 19 år og aldersgruppen 20-69 år er endringene svært små. Hele befolkningsøkningen i Sykehuset Innlandets opptaksområde fra om lag 345.000 til vel 376.000 personer kommer dermed i aldersgruppen over 70 år.

Framskrivingen av aktiviteten i Sykehuset Innlandet viser imidlertid at færre skal ligge på sykehus. Antall døgnopphold skal reduseres med en snau prosent i forhold til i dag, mens dagbehandling og poliklinisk behandling øker med henholdsvis 49 og 46 prosent.

Les mer om saken hos Gudbrandsdølen Dagningen