Hopp til hovedinnhold


Statsbudsjettet

Stortingsproposisjonene til årets statsbudsjett er lagt fram. For ambulansetjenestens del er det mest nødnettprosjektet og kompetansekrav til frivilliges mannskaper som er nevnt. Vi gir deg utdragene.

Stortingsproposisjonene til årets statsbudsjett er lagt fram. For ambulansetjenestens del er det mest nødnettprosjektet og kompetansekrav til frivilliges mannskaper som er nevnt. Vi gir deg utdragene fra Helse- og omsorgdepartementets og Justisdepartementets proposisjoner.

Om Nødnettprosjektet  fra Helsedepartementets Stortingsproposisjon

I St.prp. nr. 67 (2008-2009) ble det bevilget 12 mill. kroner til en midlertidig økning i helsesektorens prosjektorganisasjon for arbeidet med det nye nødnettet. Styrkingen av prosjektorganisasjonen fore­slås videreført i første halvår 2010 med 2,3 mill. kroner.

Prosjektet er nå om lag 2 år forsinket, og kommunikasjonssentraler i helsesektoren forventes levert tidligst i 2. kvartal 2010. Dette skyldes leverandørens forsinkelser. I St.prp. nr. 83 (2008-2009) redegjøres det for status i prosjektet og Justisdepartementet tar sikte på å komme tilbake til Stor­tinget i løpet av høstsesjonen 2009 om dette.

Om Nødnettprosjektet fra Justisdepartementet

Leverandøren er forsinket i sitt arbeid relatert til tester av funksjonalitet og dekning. Det pågår forhandlinger med bakgrunn i forsinkelsene, og det vil på denne bakgrunn bli utarbeidet nye planer for ferdigstilling av utbyggingen og innføring i etatene.

Nye planer forventes ferdigstilt i løpet av høs­ten. Det legges foreløpig til grunn at nettet blir ferdigbygget i Oslo, Romerike, Follo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold politidistrikt i løpet av første kvartal 2010. Politiet har tatt i bruk de nye kommunikasjonssentralene, som fungerer godt. Politiet vil tidligst kunne ta nettet i bruk helt mot slutten av 2009.

Evalueringen knyttet til kontraktsfestede tester, teknologi, nytte og bruk, økonomi og prosjekt­ gjennomføring startet i 2009. Politiet deltar i evalueringen, som ledes av Direktoratet for nødkommu­nikasjon.

Som følge av leverandørens forsinkelse, vil en stor del av investeringen utgifts­ føres i 2010. Forventningen er at nødetatene skal ta Nødnett i bruk i løpet av 2010. Det legges opp til at de frivillige organisasjonene skal delta i visse perioder av første utbyggingstrinn.

Stortinget vedtok iverksetting av et første utbyggingsområde innenfor en kostnadsramme på 900 mill. 2006-kr jf. Innst. S. nr. 104 (2006-2007).

I Innst. S. nr. 346 (2008-2009), samtykket Stortinget til at Kongen gis fullmakt til i 2009 å øke kostnadsrammen for første byggetrinn av Nødnett med inntil 110 mill. kroner. Bevilgningen til Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) foreslås styrket med 20 mill. kroner i 2010.

Endringer i perioden 2006-2009

Foruten bevilgningen til Nødnett, er bevilgningen til redningstjenesten, samfunnssikkerhet og bered­skap i perioden 2006-2009 økt med 340 mill. kroner til følgende tiltak:

 • Styrking av redningshelikoptertjenesten, herunder opprettelse av ny redningshelikopterbase
 • i Florø og etablering av døgnkontinuerlig tilstedevakt med lege ved alle seks basene
 • Økt bevilgning til dekning av økte vedlikeholdskostnader for dagens redningshelikoptre
 • Økning av bevilgningen til investeringsformål i Sivilforsvaret
 • De frivillige organisasjonenes rolle i samfunnssikkerhetsarbeidet er styrket gjennom bl.a. en
 • dobling av tilskuddet fra Justisdepartementet.
 • Videre har Justisdepartementet tegnet en yrkesskadeforsikring for de frivillige i tillegg til at sat-
 • sene for refusjon av utgifter har økt med 35 pst.
 • Utbygging av nytt felles digitalt radiosamband for nød- og beredskapsetatene og opprettelse av Direktoratet for nødkommunikasjon
 • Deltakelse i arbeidet med sivil beredskap- og krisehåndtering i EU gjennom Handlingsprogrammet for sivil beredskap og Samordningsmekanismen for sivil krisehåndtering.
 • Etablering av sentral krisestøtteenhet
 • Igangsettelse av prosessen for anskaffelse av nye redningshelikoptre
 • Tilleggsbevilgning i forbindelse med skogbrannen i Froland sommeren 2008
 • Opprettelse av et utvalg som har foretatt en gjennomgang av rasulykken i Ålesund
 • Regjeringen besluttet i 2009 å utvide ordningen med Redningsinnsats til sjøs (RITS) fra fire til syv brannvesen i kommuner langs kysten.

Om frivillige fra Helse- og omsorgsdepartementets proposisjon

Stortinget ber Regjeringen utarbeide særskilte kompetansekrav til frivillige mannskaper som er engasjert I ambulansetjeneste/suppleringstjeneste, f.eks ved idretts- og kulturarrangementer og ulike redningsaksjoner

Helse- og omsorgsdepartementet mottok i desember 2008 rapporten «Frivillige organisasjo­ner og ambulansetjenesten» fra en arbeidsgruppe som skulle utredet kompetansekrav til frivillige mannskaper som er engasjert i ambulansetjenesten.

Arbeidsgruppen understreker at kompetanse­ kravene knyttet til ambulanseoppdrag som faller inn under forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus ikke må undergraves, og gjelder uavhengig av om oppdragene utføres av helsefore­takene selv eller etter avtale med frivillige organisasjoner eller andre. Helse- og omsorgsdepartementet støtter dette.

Det er samtidig viktig å legge til rette for at de frivillige skal kunne fortsette å spille en rolle i den akuttmedisinske kjede som suppleringsmannskap, sanitetspersonell, med beredskapsbiler og ved redning utenfor vei.

Det pågår nå et arbeid i dialog med de frivillige, Helsedirektoratet og veimyndigheten for å legge til rette for at frivillige organisasjoner og andre skal fortsette å kunne utføre lettere ambulanseoppdrag eller helsetransportoppdrag som ikke omfattes av kompetansekravene i forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

Dette arbeidet vil inkludere en vurdering av hvilken kompetanse som er nødvendig for slike oppdrag. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en nærmere redegjørelse for resultatet av dette arbeidet.

Tilsyn

I 2008 ble det gjennomført tilsyn med ambulansetjenesten og AMK sentralene i fire fylker. Helsetilsynet i fylkene behandler mange tilsynssaker, og de mottar mange meldinger om feil og uhell i ambulansetjenesten. Riksrevisjonen rapporterte i 2006 at 44 pst. av ambulansepersonellet manglet fagbrev i 2004.

I april 2010 er overgangsordningen knyttet til kvalitetskrav til ambulansepersonell avsluttet, og kravene må være innfridd.

Departementet har i løpet av 2008 og 2009 mottatt rapporter om en helhetlig gjennomgang av de prehospitale tjenestene med hovedvekt på AMK­sentralene og ambulansetjenesten, frivillige organisasjoner og ambulansetjenesten og forslag til nasjonal handlingsplan for legevaktsmedisin.

Rapportene vil danne grunnlag for videre arbeid for å styrke hvert enkelt ledd og helheten i den akuttmedisinske kjede.

Departementet har igangsatt et arbeid for å legge til rette for en nivådeling av ambulansetjenesten som kan bidra til å møte tjenestens behov for ulike typer båretransport og legge til rette for at de frivillige fremdeles skal kunne spille en viktig rolle i den akuttmedisinske kjede.

Lærlingeplasser

Helseforetakene skal gjennom samarbeid med fylkeskommunene bidra til at det etableres et tilstrekkelig antall læreplasser, med et særlig fokus på ambulansearbeiderutdanningen og den nye helsefagarbeiderutdanningen

Proposisjonene ligger på Helsedirektoratets hjemmesider: Om nødnett i statsbudsjettet