Hopp til hovedinnhold


St. Olavs skal koordinere ambulansehelikoptrene

Fra september av får St. Olavs Hospital ansvaret for koordinering og såkalt flight following-funksjon for luftambulansehelikopter i regionen, melder Helse Midt-Norge.

Forberedelse til omleggingen starter nå.
Bakgrunnen for å samle denne funksjonen ett sted i hver region er faglige anbefalinger fra en nasjonal utredning. I Midt-Norge har det vært to AMK-sentraler som har ivaretatt koordinering av luftambulansene, men i foretaksmøte januar 2017 ble de regionale helseforetakene bedt om å følge opp anbefalingen om at koordineringen og flight following utføres fra én AMK-sentral i hver region.
Nå har en arbeidsgruppe sammensatt av relevante miljøer fra hele regionen vurdert dagens løsning og konklusjonen har vært at det vil være riktig å samordne og legge funksjonen til ett sted også i Midt-Norge.
- Både Ålesund og Trondheim har forutsetninger for å kunne ivareta denne funksjonen, men det er flest fordeler ved å legge dette til den regionale AMK-sentralen i Trondheim. Derfor ble konklusjonen slik selv om AMK-sentralen i Ålesund er vår nyeste og mest moderne, sier adm.dir. Stig A. Slørdahl.

Ålesund backup-løsning

Slørdahl har trukket sin konklusjon etter drøfting med helseforetakenes direktører. Han sier AMK-sentralen i Ålesund er backup-løsningen hvis den regionale AMK i Trondheim skulle falle ut.
- Det blir nå viktig å fullføre arbeidet med nødvendige tekniske og tjenestemessige løsninger for dette ved AMK Møre og Romsdal. Det skal legges til rette for et tett faglig samarbeid mellom de to sentralene også framover, sier Slørdahl.
Koordinering og flight following funksjon innebærer at AMK-sentralen har ansvar for koordinering av ambulansehelikopter når alarmen går og at man følger og har oppfølging av helikopter som er på oppdrag. Hensikten er å ivareta sikkerhet ved uventede hendelser på en effektiv måte.

Er blitt anbefalt færre sentraler

Flere nasjonale utredninger har anbefalt å sentralisere koordinering av ambulansehelikoptertjenesten til færre sentraler. Både havari-rapporten etter ulykken ved Sollihøgda 2014, 22.juli-rapporten og NOU 2015:17, anbefaler sentralisering av AMK-LA-funksjonen for å sikre bedre oversikt over tilgjengelige ressurser og dermed sikre en bedre koordinering av ressursen.
Ulempen med en slik ordning er at flere AMK-sentraler som til nå har kunnet disponere ambulansehelikopter direkte, må gå via en annen AMK-sentral for å få alarmert denne ressursen. Dette vil ta noen flere sekunder, men dette vil sannsynligvis kompenseres ved bedre oversikt og bedre koordinering, er vurderingen.
Les hele pressmeldingen hos Helse Midt-Norge