Hopp til hovedinnhold


Sosialministeren har ordet

Det er nå 12 år siden innstillingen fra Lind-komitéen forelå. Men til dags dato er det ikke noe krav til utdannelse av de som betjener ambulansene – det er kun et ønske at personellet har 20 timers førstehjelpsopplæring.

af-nr-1-57_200Fra Ambulanseforum. Tidsskrift for ambulansesaken – nr. 1 1975

Ambulanseforum oversendte Sosialministeren følgende:

Det er nå 12 år siden innstillingen fra Lind-komitéen forelå. Men til dags dato er det ikke noe krav til utdannelse av de som betjener ambulansene – det er kun et ønske at personellet har 20 timers førstehjelpsopplæring.

Statistikk viser at ca. 20% av de som dør ved ulykker ikke dør på grunn av skaden, men på grunn av feil eller mangelfull behandling. 70% av hjerteinfarktene dør utenfor sykehus. Mens man innenfor sykehusets vegger har overvåkingsutstyr til store summer.

I samme tidsrom som AMBULANSE 73 ble avviklet ble det nedsatt en 3 mannskomité som skulle vurdere utdannelsen av ambulansepersonellet. Dette er over halvannet år siden. Hva har skjedd i denne komitéen?

Vi vet at humanitære organisasjoner har utarbeidet kurs for ambulansepersonell på ca. 70 timer. Hvorfor blir ikke disse oppleggene brukt som en begynnende opplæring, mens man vurderer den fremtidige utdannelsens form? Vi anser ambulansetjenesten for å være sykehusets forlengede arm, men ingen kjede er sterkere enn det svakeste ledd.

Hvordan virker samarbeidet departementene i mellom når det gjelder ambulansesaken?

På bakgrunn av den kritikk som ble reist mot ambulansetjenesten for en del år tilbake kom det en reaksjon – men bare fra Vegdirektoratet. Dette har resultert i dyrere ambulanser – mindre mulighet for kontakt mellom sjåfør og pasient (de fleste ambulanser er enmannsbetjent).

Det finnes i bilene mye kostbart og flott utstyr. – Men ingen krav til opplæring av dette utstyret. – Men er det da ikke plassert i ambulansen til pynt?

Når setter myndighetene inn restriksjoner mot nyetablering av ambulansetjenesten? Nå kan hvem som helst kjøpe seg en ambulanse og begynne for seg selv.

Vi er orientert om at en rekke komitéer er i sving med forskjellige utredninger. Kan det sies noe om dette arbeidet?

Ambulanseforum har mottatt følgende svar:

Departementet har med interesse merket seg opplegget for AMBULANSE 75, som skal avvikles i Drøbak 1.-4. august d.å.

Det er som kjent departementets målsetting å få en normert utdannelse, slik at alle ambulanseenheter har kvalifisert personell, se Stortingsmeldingen om Ambulansetjeneste.

Departementet har funnet å burde avvente innstillingen fra de komitéer som er nedsatt for å utrede hele ambulanseproblematikken med basis i Stortingsmeldingen.

Det er lovet oss at innstillingen vil foreligge i løpet av inneværende år. Det videre arbeid vil da bli forsert i departementet.

Tor Halvorsen
Sosialminister

Torbjørn Mork
Helsedirektør