Hopp til hovedinnhold


Sliter med dårlig samvittighet

Mange leger og sykepleiere opplever en konstant spenning mellom omsorgshensyn til den enkelte pasient og krav om budsjettbalanse og høy pasientgjennomstrømming.

Mange leger og sykepleiere opplever en konstant spenning mellom omsorgshensyn til den enkelte pasient og krav om budsjettbalanse og høy pasientgjennomstrømming, skriver Forskning.no.

Leger og sykepleiere har en forpliktelse til å yte best mulig og forsvarlig omsorg og helsehjelp til sine pasienter.

Samtidig møter de krav fra sykehusledelsen om å bidra til at budsjettet overholdes, at kostnader kuttes og at pasienter på venteliste får hjelp så raskt som mulig.

– Mange av de vi har snakket med beskriver en vanskelig hverdag preget av dårlig samvittighet og en konstant følelse av ikke å strekke til.

– Dette er ofte verre for de yngre og mindre erfarne legene og sykepleierne, forteller Per Nortvedt, professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.

Akuttstruktur
Studien viser også at utfordringen ved akuttmottak i hovedsak er prioriteringer mellom enkeltpasienter heller enn mellom pasienter og overordnede krav.

Ett av tiltakene ved akuttmottaket ved det ene sykehuset i studien har vært å lage et mer strukturert system for prioritering. Det innebærer at pasientene blir tildelt «merkelapper» etter medisinsk hastegrad.

– Det kan likevel oppleves som vanskelig å måtte gå fra en pasient som er veldig fortvilet, til fordel for en som det haster mer med, sier Per Nortvedt.

Hverdagsforskning
Nortvedt påpeker at denne typen undersøkelser setter søkelys på områder av helsepersonells og pasienters hverdag som vi har lite systematisk og detaljert kunnskap om.

– Vi har retningslinjer for prioritering og et nasjonalt råd for prioritering, men vi vet lite om hvordan retningslinjene brukes i praksis.

– Vi vet også lite om hvordan helsepersonell faktisk prioriterer og hvilke verdier de legger vekt på, sier han.


Les mer på Forskning.no