Hopp til hovedinnhold


Seminar om stråling

Det er over tid oppstått en del bekymring om stråling fra radiobølger - elektromagnetiske felt, og den 19. januar 2011 arrangerte DNK og DSB et seminar for brannsjefer og tillitsvalgte for å belyse problemstillingen og informere om hva som finnes av kunnskap på dette vanskelige området.

Det er over tid oppstått en del bekymring om stråling fra radiobølger - elektromagnetiske felt, og den 19. januar 2011 arrangerte DNK og DSB et seminar for brannsjefer og tillitsvalgte for å belyse problemstillingen og informere om hva som finnes av kunnskap på dette vanskelige området, skriver DNK.

Seminaret ble gjennomført ved Radisson Hotel Nydalen med rundt 70 personer i salen.  Invitasjon ble sendt til alle brannvesen i første byggetrinn, og det møtte deltakere fra 21 brannvesen og alle fem 110-sentralene i fase 0.

Hensikten med seminaret var å informere om stråling generelt, og spesielt relatert til TETRA radioterminaler som benyttes i Nødnett. Seminaret var også tenkt å være et bidrag til at brannsjefer og tillitsvalgte lettere skal kunne utøve sitt ansvar ved innføringen av Nødnett.

Det er et poeng i seg selv at radioterminalene blir brukt i tråd med strålevernforskriften, altså slik at eksponeringen holdes så lav som praktisk mulig.

Det var innlegg fra DNK, ABBV, MIB, Motorola, Statens strålevern, Folkehelseinstituttet og Post- og teletilsynet. I løpet av dagen kom det opp mange nyttige avklaringer, og deltakerne deltok aktivt med spørsmål og synspunkter.

Her følger noen smakebiter fra seminaret:

Om Nødnetts radioterminaler (RT):
- RT sender ut radiobølger (stråler) i ¼ av tiden du sender, ikke ved mottak eller i hvile.
- I hvile sender RT i meget korte tidsintervaller for å holde kontakten med nettet.  Til sammen utgjør disse sendeglimtene ca 2,5 sekunder sending i løpet av 8 timers bruk. 
- God dekning i nettet reduserer RT’s utgangseffekt/stråling automatisk. 
- Leverandøren beklaget at noen opplysninger i den norske bruksanvisningen var blitt feil eller misvisende.  Dette skal rettes opp.   
- RT er designet, produsert og kontrollert for å tilfredsstille gjeldene regelverk om stråling.  Leverandørens retningslinjer for bruk må overholdes for å holde eksponeringen under grenseverdiene.

Om elektromagnetiske felt (EMF) generelt:
- Det er neppe andre områder det er forsket like mye på som EMF, med rundt 2.500 studier siden 1950 og 16 ekspertgjennomganger av forskningsstatus, bare i 2009-2010.
- Det er ingen uenighet mellom ansvarlige helse- og strålevernmyndigheter internasjonalt om kunnskapsstatus for EMF; Vi vet nok til ikke å være bekymret for EMF innenfor gjeldende grenseverdier.  En må skille mellom biologiske effekter og helseskader.
- Det er ikke funnet dokumenterte sammenhenger mellom EMF og ulike selvrapporterte plager, men personer med slike plager skal tas på alvor.  I samarbeid med arbeidsgiver og helsevesenet bør de berørte søke å finne tilfredsstillende løsninger for alle parter.  Noen ganger kan problemet være så stort at det ikke lar seg løse i minnelighet.
- Strålevernforskriften: "All eksponering skal holdes så lav som praktisk mulig."

Før seminaret startet fylte deltakerne ut et skjema med noen enkle spørsmål om stråling, og svarene avslørte stor interesse for emnet.  Over 60 % av de som svarte oppga at de er ganske mye eller svært opptatt av forhold knyttet til stråling og helse, og vel 20 % tar forholdsregler for å begrense eksponeringen.  Over 80 % var klar over at de selv kunne gjøre noe for å begrense strålingen fra egen radioterminal, mens 5 % mente TETRA terminalene var svært mye farligere enn de gamle radioene.  Hele 93 % mente de ville ha nytte av seminaret, mens 7 % svarte “vet ikke”.

Evalueringsskjemaet etter seminaret tyder på at deltakerne fikk sine forventninger oppfylt.

Les mer om saken og følg lenker til foredragene på DNK