Hopp til hovedinnhold


Representantforslag om å sikre skadde pasienters tilgang til akuttsykehus med traumefunksjon

Stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen foreslår å sikre skadde pasienters tilgang til akuttsykehus med traumefunksjon dersom transporttid til traumesenter er over 45 minutter, ifølge Stortinget Dokument 8:68 (2016-2017).

Forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen sikre at dersom dersom avstand til traumesenter for pasientene er over 45 minutter skal lokalsykehuset ha traumefunksjon.

  2. Stortinget ber regjeringen gjennom oppdragsdokument til regionale helseforetak sette krav om å legge dagens traumefunksjoner på eksisterende akuttsykehus til grunn for utvikling av det regionale traumesystemet.

  3. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en opprydning og samordning av begrepsbruk når det gjelder krav og kompetanse for mottak av skadde pasienter på akuttsykehus, og på egnet vis fremme sak om dette for Stortinget.

Bakgrunnen er at ti prosent av befolkningen skades årlig, og 100 000 skades så alvorlig at de trenger behandling på sykehus. Årlig dør 2 500 fortrinnsvis unge og tidligere friske personer av skader. Skader er den hyppigste dødsårsaken i befolkningen under 35–40 år. Kvaliteten på behandlingen av alvorlige skader betyr mye for utfallet med tanke på overlevelse og følgetilstander.
Ifølge Nasjonal Traumeplan er det i Norge ca. 7 000 traumealarmer per år. Av disse mottas 2 500 på et regionalt traumesenter, mens de resterende 4 500 tas imot på akuttsykehus med traumefunksjon.
Forslagsstillerne registrerer at det er ulik begrepsbruk i Nasjonal helse- og sykehusplan og i Nasjonal Traumeplan. For eksempel opererer ikke Nasjonal Traumeplan med begrep som sykehus med traumeberedskap, men bruker begrepet traumefunksjon, som er definert.
Forslagstillerne er opptatt av at dersom flere akuttsykehus blir fratatt sin traumefunksjon, vil det være ennå vanskeligere å oppfylle anbefalingen om at alvorlig skadde pasienter som ikke vil nå traumesenter innen 45 minutter, skal transporteres til et akuttsykehus med traumefunksjon.
Les hele forslaget på Stortinget.no