Hopp til hovedinnhold


Reisetid og avstand til norske legevakter

En studie publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening har kartlagt reiseavstand til legevakt i norske kommuner i 2011.
Stadig flere kommuner finner det vanskelig å opprettholde egen legevakt og søker interkommunalt samarbeid.
Større legevaktdistrikter fører uunngåelig til at mange innbyggere får lengre reisevei til legevaktlokalet, noe som ofte bidrar til motstanden i befolkningen mot å sentralisere legevakttjenesten. Vi har tidligere funnet at økende avstand er sterkt assosiert med redusert bruk av legevakten. Også hyppigheten av de mest akutte henvendelsene faller med økende avstand.

Resultat

Studien viser at median maksimal reisetid til legevakt i norske kommuner i 2011 var 22 minutter og median maksimal reiseavstand 19 km.

23 % av kommunene, med 5 % av innbyggerne, hadde mer enn 40 minutter median maksimal gjennomsnittlig reisetid, og 10 % av kommunene, med 2 % av innbyggerne, hadde mer enn 60 minutter median maksimal gjennomsnittlig reisetid.
Av kommunene som deltar i legevaktordninger med ett fast lokale, var median gjennomsnittlig reisetid 16 minutter og median gjennomsnittlig reiseavstand 13 km. 47 % av disse kommunene, med 17 % av innbyggerne, hadde mer enn 15 km reisevei, det vil si avstander som ifølge tidligere studier er assosiert med lavere legevaktbruk.

Av kommunene med ett fast legevaktlokale er det interessant at median reisetid og -avstand er betydelig lavere i Nord-Norge enn i resten av landet. Dette reflekterer nok at det er mer typisk at bosetningen i nord i større grad er konsentrert rundt kommunesentrene, der legevakten ofte befinner seg.

En styrke ved denne studien et at det har vært mulig å beregne maksimal gjennomsnittlig reisetid og -avstand for hele 417 av 430 kommuner. Disse tallene er særlig interessante i et beredskapsperspektiv og gir et inntrykk av behovet for ekstra beredskap utover standard legevakt, selv om det for en del kommuner bare dreier seg om deler av døgnet.

Konklusjon

I over halvparten av kommunene har innbyggerne så lang reisevei at det kan bety lavere aktivitet på legevakten enn forventet. Og i mange kommuner er det så store avstander og så lang reisetid at bakvakt bør vurderes, selv om innbyggertallet er lavt.

Les mer om saken hos Tidsskriftet