Hopp til hovedinnhold
Blodoverføring. Illustrasjonfoto: Thinkstock


Pilotprosjekt med fullblodberedskap kommer først til Finnmark

Et lokalt blodgiverkorps vil gjøre det mulig for pasienter med livstruende blødning å få blodoverføring raskere, skriver innleggsforsfatterne.

Med vissheten om at livstruende blødning kan være dødelig uten blodoverføring, er det ønskelig med en styrket blodberedskap i lokalsamfunn langt fra nærmeste sykehus, skriver administrerende dirketør i Helse Nord Cecilie Daae med flere i et innlegg i Forsvarets forum.

Uværet som herjet i Finnmark hadde ført til stengte veier og flyplasser. Sjøtransport var heller ikke tilrådelig under de rådende forholdene.

Dette var bakteppet for legevaktslegen i finnmarkskommunen da hun fikk inn en pasient med alvorlige skader som forårsaket livstruende blødning.

Pasienten ville komme til å dø dersom hun ikke fikk blodoverføring i påvente av definitiv behandling. Det var langt til nærmeste sykehus med blodbank, og alle transportmuligheter var utelukket.

Legevaktslegen hadde imidlertid fått opplæring i blodoverføring, og kunne kalle inn blodgivere fra den lokale vandrende blodbanken slik at hun, ved hjelp av lokale frivillige, kunne redde livet til pasienten.

Historien over er ikke reell, men beskriver en tenkt situasjon dersom man har blodberedskap i kommunene, og ikke bare ved sykehusene.

Med dagens gode ambulanseberedskap er det veldig sjelden at slike situasjoner oppstår.

Men med vissheten om at livstruende blødning kan være dødelig uten blodoverføring, er det ønskelig med en styrket blodberedskap i lokalsamfunn langt fra nærmeste sykehus.

Det er det vi håper å få til med prosjektet blodberedskap, hvor dette skal prøves ut i Finnmark.

Masseskadehendelser

Nasjonale og internasjonale retningslinjer anbefaler tidlig blodoverføring i behandling av pasienter med livstruende blødning.

For å sikre lik tilgang til den beste behandlingen, bør det etableres systemer for blodberedskap som inkluderer alle ledd av den medisinske behandlingskjeden, det vil si ambulansetjenester, kommunehelsetjeneste og sykehus.

På denne måten vil helsetjenesten også bli bedre rustet til å håndtere eventuelle masseskadehendelser og/eller redusert tilgang på blod som ved pandemi.

Hverdagsberedskap danner basisen i et slikt system og må etableres og øves slik at den kan oppskaleres etter behov.

Blodberedskap

Helse Nord RHF har nå fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å ta dette videre i konkret handling gjennom et pilotprosjekt i Finnmark. På sikt er målet å få på plass en lokal blodberedskap for befolkningen i hele landet, i kommuner langt fra nærmeste sykehus.

Prosjektet skal lære opp personell i utvalgte pilotkommuner og lokalsykehus i Hammerfest, Kirkenes og Longyearbyen med formål om å etablere et system for desentralisert blodberedskap for blødende pasienter.

Blodgivere skal rekrutteres i lokalbefolkningen. Det vil også bli opprettet et system for lokal lagring og transport av blod over større avstander ved hjelp av kjølekjede.