Hopp til hovedinnhold


Piloteringen av et felles nødnummer i Drammen blir nasjonal utredning i stedet

Pilotprosjektet som skulle teste ut felles nødnummer og felles meldingsmottak i Drammen går bort fra pilotering og starter opp et utredningsarbeid som følger metodikken til finansdepartementet. I tillegg vil det bli gjennomført et organisasjonsutviklingsprosjekt i Drammen i regi av SAMLOK. 
Pilotprosjektet med felles nødnummer i Drammen har vært bebudet siden i fjor. Tidligere prosjektleder Terje Kluften fra helse valgte raskt å trekke seg. Nå ledes prosjektet av Erik Liaklev fra Justisdepartementet.
Prosjektets mål var å danne grunnlaget for at Regjeringen kunne beslutte organiseringen av en fremtidig nødmeldetjeneste. Bakteppet lå i rapporten «112 – Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten» laget av en interdepartemental arbeidsgruppe i 2009.
Her foreslås det å innføre syv-åtte fellessentraler med brann- og helse i front, og som siler inn de telefonene som angår politiet videre til politiets operasjonssentral. Forslaget har møtt sterk motstand hos et flertall av helseledere som jobber med medisinsk nødmeldetjeneste. Et argument har vært at over 90 prosent av 112-anropene er «spam», mens nødnummer 113 i dag fungerer etter hensikten.
Les for eksempel: Ett nødnummer er feil medisin, – 113 fungererPolitiets nødtelefon i Hordaland: Får 70.000 feiloppringinger i åretPolitiet fortviler over barns lek med mobiltelefoner
Les også: Dobler 112-kapasitetenEtt nødnummer bør være nok, og Vil ikke ha 112 som eneste nødnummer
Prosjektet skulle beskrive hvilke muligheter og begrensinger som lå i gjennomføringen av et pilotprosjekt med dagens lovverk, teknologi og organisering.
Ville ikke gitt svar
Pilotprosjekt Drammen har dokumentert en rekke forhold som vil påvirke kvaliteten på sluttleveransen til prosjektet og har nå konkludert med at en pilot ikke vil kunne gi svar på hvordan en framtidig organisering burde være. De viktigste begrunnelsene for dette er:

  1. Bruk av dagens teknologi vil ikke kunne gi samme funksjonalitet som ny teknologi i en fremtidig nødsentral.
  2. Data fra pilotdrift basert på dagens teknologi, innenfor et avgrenset geografisk område og over kort tid vil gi liten verdi i forbindelse med en vurdering av videreutvikling av norsk nødmeldetjeneste.
  3. Testmiljøet og endringen i skarpt miljø i SAMLOK vil ikke kunne etableres innenfor prosjektets rammer for tid og økonomi.
  4. Overgangen fra testmiljø til skarpt miljø vil innebære stor risiko for driftsmiljøene og virksomhetene vil trolig ikke akseptere løsningen.
  5. Tiltaket med å etablere 7-8 felles nødsentraler vil trolig kreve en investering opp mot 750 millioner norske kroner. Derfor bør beslutningsgrunnlaget bygges opp i henhold til konseptvalgutrednings-metodikken til Finansdepartementet.
  6. Et pilotprosjekt i SAMLOK vil i liten grad fange opp og ivareta avhengigheten til de andre store prosjektene og programmene som nå pågår i nødetatene.

Utredningsarbeidet fortsetter
Utredningsarbeidet skal foregå i perioden frem til 31.12.2014 og fortsetter med samme bemanning.
– Vi går fra pilotering til utredningsarbeid, sier prosjektleder Erik Liaklev i Justisdepartementet. – Vi kommer heller til å se på nasjonale data, og lage konsepter for etablering på et nasjonalt nivå. Vi kommer også til å sitte tett på samvirkeprosjektet og støtte det så godt vi kan. Arbeidet med et beslutningsgrunnlag for etablering av en ny nasjonal nødmeldetjeneste fortsetter, vi velger heller en annen metode og tilnærming. Det vil gi et bedre beslutningsgrunnlag enn ved å gjennomføre en pilot.
Målet er altså fortsatt det samme, nemlig å gi regjeringen et tilstrekkelig grunnlag for å kunne beslutte om hvorvidt et forprosjekt for å etablere en ny nasjonal nødmeldetjeneste kan starte opp.
– Metodikken som skal benyttes setter krav til at vi ser på de grunnleggende behovene og kravene til tjenestene, og dokumenterer disse på nytt. Den dokumentasjonen som foreligger nå er noen år gammel. Et nytt prosjekt må være basert på dagens opplysninger. Derfor er det viktig at vi starter fra bunnen av, sier Liaklev.
Samvirke i Drammen i stedet
Dermed blir det ikke utprøving av ett nødnummer eller en felles sentral i Drammen.
I stedet har SAMLOK valgt å se på om de kan få til noe i Drammen som er fremtidsrettet og som vil hjelpe nødetatene til å jobbe bedre sammen. De ønsker nå å starte et selvstendig prosjekt ved navn Prosjekt SAMVIRKE.