Hopp til hovedinnhold


Overdoser: Forskjellene i Norden er blitt mindre

Norge har imidlertid fortsatt flest overdosedødsfall av de nordiske landene, tett fulgt av Danmark, Island og Finland. Sverige har færrest dødsfall, skriver Dagens Medisin.
Studien er publisert i Forensic Science International, og tallene er fra 2012.
Ett av hovedfunnene er at de nordiske landene nærmer seg hverandre når det gjelder antall overdosedødsfall.
– For Norge ser vi at antall overdosedødsfall er fallende, mens trenden er økende i Sverige og på Island. I Danmark er nivået omtrent som tidligere år, sier Vigdis Vindenes, direktør for avdeling for rusmiddelforskning og metodeutvikling, Nasjonalt folkehelseinstitutt.
Mer LAR-behandling
Hun sier det er vanskelig å vite hva slike trender skyldes.
– Men økende bruk av medikamenter i forbindelse med LAR-behandling, og færre injiserende sprøytebrukere i Norge, kan være noe av årsaken, sier hun.
Tilsvarende studier er gjennomført i 1984, 1991, 1997, 2002 og 2007.
– Derfor vil artiklene kunne si noe om trender i de nordiske landene over tid, sier hun.
Fortsatt flest i Norge
Norge har imidlertid fortsatt flest overdosedødsfall av de nordiske landene, tett fulgt av Danmark, Island og Finland. Sverige har færrest dødsfall.
– Det er betydelig ulikhet i kultur mellom de nordiske landene med hensyn til hvilke rusmidler som fører til overdoser, sier Vindenes.
Herion tar flest liv i Norge.
– I Norge har det vært en høy andel injiserende rusavhengige, sier Vindenes.
Metadon i Danmark
I Danmark og Sverige skyldes de fleste overdosedødsfallene metadon.
– Danmark innførte metadon i LAR-behandling tidligere enn Norge, og dette kan forklare noe av overdosedødsfallene, sier hun.
I Finland tar det syntetiske opioidet buprenorfin (Subutex), som brukes i LAR-behandling, flest liv.
– I Norge har vi få dødsfall av buprenorphine, mens det utgjør en betydelig andel i Finland- trolig som følge av illegal omsetning fra baltiske land, sier Vindenes.
Les mer om saken hos Dagens Medisin