Hopp til hovedinnhold
PLIVO-øvelse i Maridalen - hvor ofte må man øve for å være trygg på denne prosedyren? Illustrasjonsfoto: Silje Pileberg.
PLIVO-øvelse i Maridalen - hvor ofte må man øve for å være trygg på denne prosedyren? Illustrasjonsfoto: Silje Pileberg.


Nasjonal veileder for masseskadetriage er oppdatert

Masseskadetriage er et viktig verktøy for effektiv pasienthåndtering ved større ulykker og katastrofer.

Veilederen for masseskadetriage er oppdatert den 24. august 2020, den første veilederen ble utgitt i 2013.

– Formålet med veilederen var å etablere nasjonale retningslinjer for masseskadetriage for alle typer innsatspersonell, innføre felles benevnelser og definisjoner for de ulike hastegradene, og å standardisere merkingen av pasientene på et stort skadested, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i innledningen.

Grunnsystemet for å utføre masseskadetriage er bevart fra første utgave, men det er gjort betydelige forenklinger som gjør veilederen vesentlig mer tilgjengelig for implementering og bruk.

Det er laget en felles algoritme for alle typer innsatspersonell og algoritmen kan benyttes for vurdering av alle aldersgrupper. Hastegradsvurdering som er basert på pust- og pulsfrekvens er tatt bort. Grunnen er at det harmoniserer bedre med primærundersøkelsen i PHTLS og ATLS.

Fargen på hastegraden «avvente» er endret fra blå til grå. Spesielle vurderinger knyttet til grå hastegrad og triage av barn i masseskadesituasjoner er nærmere beskrevet.

Forsiden på Nasjonal veileder for masseskadetriage.

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) har lagt ned et omfattende arbeidet med revisjon av veilederen.

NAKOS har i revisjonsarbeidet utført en systematisk gjennomgang av eksisterende litteratur og hentet inn erfaringer med bruk av veilederen fra operativt personell og utdanningsinstitusjoner.

– Helsedirektoratet forutsetter at helsetjenesten implementerer modellen i sine egne rutiner og prosedyrer. Vi regner med at helsetjenesten vil trene jevnlig på prinsippene i modellen, og at den vil benyttes i interne øvelser og samtrening mellom spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og våre samvirkepartnere i tiden framover, sier Guldvog i innledningen.