Hopp til hovedinnhold


Omfattende tiltak for de mest hjelpetrengende rusavhengige

De fleste som har jobbet en stund i ambulansetjenesten, spesielt i byene, har vært ute for overdoseoppdrag. Regjeringen har nå oppnevnt et offentlig utvalg som skal vurdere hvordan de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige kan få bedre hjelp. En del av vurderingen går på om heroinstøttet behandling bør være en del av tilbudet.

overdose_200De fleste som har jobbet en stund i ambulansetjenesten, spesielt i byene, har vært ute for overdoseoppdrag. Regjeringen har nå oppnevnt et offentlig utvalg som skal vurdere hvordan de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige kan få bedre hjelp.

En del av vurderingen går på om heroinstøttet behandling bør være en del av tilbudet.

Les helse- og omsorgsdepartementets pressemelding her

Dagens medisin: Legeforeningen etterlyser noen med medisinskfaglig kompetanse i utvalget

Les også i Bjarnes egen VG-blogg: Mer for enn mot heroinassistert behandling

Utvalget skal ledes av Thorvald Stoltenberg. Samtidig får Kirkens Bymisjon 60 millioner kroner over to år, som skal brukes til å styrke innsatsen for den samme gruppen. Arbeidet starter umiddelbart.

Skal gi anbefalinger på etisk og verdimessig grunnlag
Regjeringen har gitt utvalget i oppdrag på et etisk og verdimessig grunnlag å gi anbefalinger og forslag til hvordan hjelpetilbudene til denne gruppa kan bli bedre. Målet er bedre helse, sosial inkludering, økt livsmestring og opplevelse av menneskeverd. Forslagene skal også bidra til å redusere kriminalitet og prostitusjon i denne gruppa.  Utvalget skal også vurdere om heroinstøttet behandling kan være et tilbud for målgruppa.

Medlemmer i utvalget:

- Thorvald Stoltenberg (leder)

- Forskningssjef Inger Lise Skog Hansen

- Biskop emeritus Sigurd Osberg

- Leder Gatehospitalet Marit Myklebust

- Stortingsrepresentant Carl I. Hagen

- Stortingsrepresentant Åslaug Haga

- Byrådsleder Erling Lae

- Statsadvokat Ellen Katrine Hætta

- Visepolitimester Roger Andresen

(Se egen liste med utfyllende informasjon om medlemmene)


Strakstiltak i Oslo
Kirkens Bymisjon vil med Prosjekt 24:7 tilby et døgnåpent helse- og velferdstilbud for de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige i Oslo. Der kan de få omsorg, mat, hvile, samtale, helsehjelp og faglig kompetent oppfølging. Tilbudet vil ha fagpersoner som arbeider både ambulant og oppsøkende.

For å sikre at den samlede innsatsen i Oslo utnyttes best mulig, etableres det nå en samarbeidsgruppe ledet av Kirkens Bymisjon, der Oslo kommune, Helse Sør-Øst, Oslo politidistrikt og Helsedirektoratet deltar. Kirkens Bymisjon vil, gjennom sitt nettverk, vurdere om deler av bevilgningen skal brukes i andre byer.

Rusakutten
I Regjeringens tiltakspakke som ble lagt fram i januar i år, ble det avsatt rundt 50 millioner kroner til en egen rusakutt i Oslo. Helse Sør-Øst har i samarbeid med Oslo kommune planlagt en slik rusakutt, som vil bestå av to deler.

En del vil bli en integrert del av den kommunale legevakten, med styrket kompetanse og bemanning for å kunne ta i mot rusmiddelavhengige som trenger øyeblikkelig hjelp.

Den andre delen vil bli et eget akuttmottak ved Oslo universitetssykehus med 12 senger. Dette tilbudet skal sikre at rusmiddelavhengige i en akutt situasjon blir fulgt opp og viderebehandlet for sin rusmiddelavhengighet.