Hopp til hovedinnhold


Ny traumeplan på høring

En arbeidsgruppe har laget et utkast til ny nasjonal traumeplan, og sender den nå på bred høring.

Den forrige planen fra 2006 var klar for revisjon.
Fagdirektørene i de regionale helseforetak (RHF) ga i november 2013 Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) i oppdrag å lede revisjonen av «Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter - Traumesystem» fra 2006.
NKT-Traume er en nasjonal tjeneste som jobber for å bedre behandlingen av alvorlig tilskadekomne, og å redusere forekomst og konsekvens av alvorlige skader. Oppdraget er å «Koordinere traumesystem regionalt og nasjonalt».
Etter avtale med fagdirektørene gjennomfører NKT-T nå en bred og omfattende høring. Planen er utarbeidet med utgangspunkt i malen for nasjonale faglige retningslinjer.
Planen er organisert slik at hvert ledd i behandlingskjeden for den alvorlig skadde pasient er omtalt for seg, men leddene er justert slik at de overlapper. Nettversjonen er tilgjengelig her.
Her er høringsbrevet og høringsutkastet.
Høringsuttalelser sendes elektronisk til NKT-T til post@traumatologi.no
Fristen for å gi innspill er 1. juni kl. 14.