Hopp til hovedinnhold


Ny rapport om de prehospitale tjenestene

En arbeidsgruppe som har gått gjennom de prehospitale tjenester med hovedvekt på AMK-sentralene og ambulansetjenestene overleverte fredag 13. mars sin rapport til statssekretær Dagfinn Sundsbø. Arbeidsgruppa mener blant annet at ambulansetjenesten må eies og drives av helseforetakene, og at det bør opprettes bachelor paramedicutdanning i Norge.

En arbeidsgruppe som har gått gjennom de prehospitale tjenester med hovedvekt på AMK-sentralene og ambulansetjenestene overleverte fredag 13. mars sin rapport til statssekretær Dagfinn Sundsbø. Arbeidsgruppa mener blant annet at ambulansetjenesten må eies og drives av helseforetakene, og at det bør opprettes bachelor paramedicutdanning i Norge. Samt at de medisinske nødmeldesentraler organisatorisk og fysisk må være knyttet til sykehus.

Last ned rapport om prehospitale tjenester på helse- og omsorgsdepartementets nettsider

- Det er ti år siden det sist de prehospitale tjenestene ble gjennomgått. Det har skjedd en betydelig utvikling av de prehospitale tjenestene i løpet av disse årene. Jeg er glad for at vi nå får overrakt en samlet rapport. Rapporten vil være et viktig bidrag i regjeringenes arbeid med å utvikle de prehospitale tjenestene videre, sier Sundsbø.

Noen fakta

Det er i dag 424 døgnambulanser i Norge, og 105 ambulanser i drift deler av døgnet. I 2005 utførte ambulansene til sammen 496.644 oppdrag, og kjørte til sammen 28.330.831 kilometer. Det tilsvarer 107 oppdrag per 1000 innbygger. Det var 3037 ansatte i ambulansetjenesten i Norge anno 2005.

Fra 1999- 2005 har det vært en økning på 27 prosent flere oppdrag i året, noe som har medført store kostnadsøkninger i landets ambulansetjenester. I Oslo har oppdragsmengden økt fra 92.000 til 112.854 (22%). Arbeidsgruppen forutser en videre økning, i og med aldersbølgen med mer.

Innhold i rapporten

Arbeidsgruppen kommer i rapporten med sine anbefalinger av en fremtidig organisering av de prehospitale tjenestene. De omtaler blant annet:

 • Kommunal legevakt og fastlegenes rolle i denne
 • Jordmortjenestens rolle i de prehospitale tjenester
 • Ambulansetjenesten, herunder faglig forankring og ledelse, organisasjonsform, kvalitetsindiaktorer, grensesnitt mellom ambulansetransport og pasient-/syketransport, kapasitet, dekningsgrad og responstid, tilstedevakt versus hjemmevakt, kompetansekrav, utdanning og krav til autorisasjon
 • Medisinsk nødmeldetjeneste
 • Etikk i akuttmedisinske tjenester
 • Frivillige mannskapers rolle i utformingen av de prehospitale tjenester

Helse- og omsorgsdepartementet vil vurdere rapportens innhold og se den i sammenheng med departementets øvrige arbeid med å styrke de prehospitale tjenester.

Arbeidsgruppa ble opprettet av tidligere statsråd Sylvia Brustad 11. april 2008, og den har bestått av i alt 15 medlemmer med ulik bakgrunn. Den har vært ledet av Anne Rygh Pedersen, politimester i Telemark.

Arbeidsgruppen anbefaler blant annet:

 • Prehospitale tjenester bør defineres og betraktes som en del av helseforetakenes kjernevirksomhet.
 • Ambulansetjenesten må eies og drives av helseforetakene.
 • I den grad unntak fra krav om tilstedevakt godkjennes, må begge forutsetninger for unntak i forskriftens § 17 være tilstede.
 • Hjemmevakt som vaktordning bør avvikles i sin helhet innen 2015.
 • Forskriften bør endres slik at både fører og behandler på ambulansen skal inneha kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy.
 • Innen 2015 bør minimumskompetansen på en ambulanse være autorisert fagarbeider innen ambulansefaget. Dagens minimumskompetanse tilsvarende kravene i NOU 1976-2 utfases. Innen 2020 bør minimum en ha paramedic bachelor.
 • Etablering av en formalisert utdanning for avansert nivå innen ambulansefaget på høgskolenivå. Opprettelse av en bachelor paramedic.
 • Det bør sikres at ressurser til ledelse og utvikling av ambulansetjenesten står i forhold til nåværende og fremtidige utfordringer og krav.
 • Tjenestene må utarbeide bemannings- og kompetanseplaner.
 • Vurdere større grunnbemanning av fast ansatte – for eksempel ved å overtallsbemanne i forhold til minimumskravene i tjenesteplanen.

Rapport om prehospitale tjenester