Hopp til hovedinnhold
Norske UMS har utviklet en app for Sverige. Her kalles prosjektet SMS-livreddere. Foto: UMS


Nød-sms må utvikles videre

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) foreslår at dagens ordning for hørselshemmedes kommunikasjon med nødetatene må erstattes med tekst- og videobasert kommunikasjon for alle.

DSB anbefaler at dagens nød-sms-tjeneste videreføres inntil videre, og ber Justisdepartementet så raskt som mulig starter arbeidet med å erstatte den med en bedre og fremtidsrettet løsning for tekst- og videobasert kommunikasjon, skriver Din Hørsel.

Viktig tjeneste

– Det er viktig og nødvendig at denne tjenesten må fortsette, og utvikles til en bedre løsning som kan komme hele befolkningen til gode. Vi skal fortsette å jobbe for at regjeringen tar rådene fra DSB og innlemmer tekstbasert kommunikasjon som en del av nødmeldetjenesten, både når det gjelder helse, brann og politi, sier Hørselshemmedes Landsforbunds (HLF) politiske sjef Merete J. Orholm.

HLFs sentralstyremedlem Jan Joakimsen har stått på i mange år for å få etablert en tekstbasert kommunikasjon med nødetatene.

– Å lese dette gjør meg glad. Det viser at den langvarige kampen for å få dette på plass, samt den lange prosjektperioden for å utvikle pilotprosjektet, har bidratt til forståelse og aksept for at alle har mulighet og rett til å kunne ta kontakt med nødnumrene. Nå er vi i mål med piloten, og sitter igjen med gode erfaringer for hvordan en tekstbasert kommunikasjon mellom brukergruppen og nødetatene bør videreutvikles for fremtiden, sier Joakimsen.

Må forbedres

I sluttrapporten skriver DSB at erfaringene fra pilotprosjektet viser at behovet for tekstbasert kommunikasjon med nødetatene strekker seg utover nødmeldinger. Bruken av tjenesten viser at det kanskje er et enda større behov for en løsning som håndterer ikke-akutte og servicehenvendelser til nødetatene.

Direktoratet for sikkerhet og beredskap gir følgende anbefalinger til Justisdepartementet:

"Tilbudet til døve, hørselshemmede og talehemmede bør ikke reverseres, men forbedres. Dagens tjeneste er ikke skalerbar og bør erstattes med en bedre løsning så raskt som mulig. Da kan man også se på tekst- og videobasert kommunikasjon for flere (hele befolkningen), som en del av en nasjonal strategi for nødmeldetjenesten.

Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet må så snart som mulig initiere et arbeid med mål om å etablere en fremtidig løsning for tekstbasert kommunikasjon som ivaretar dagens og fremtiden behov, og som ivaretar kravene i EECC-direktivet (European Electronic Communications Code). Arbeidet må være tverretatlig og involvere Politidirektoratet, Helsedirektoratet og DSB. Arbeidet må sees i sammenheng med andre pågående og planlagte utviklingsaktiviteter innen nødmeldetjenesten."