Hopp til hovedinnhold
Hva tenker du er viktige innspill til en ny stortingsmelding om akuttmedisinske tjenester. Foto: Jørn Finsrud.
Hva tenker du er viktige innspill til en ny stortingsmelding om akuttmedisinske tjenester. Foto: Jørn Finsrud.


Nå kan du påvirke stortingsmelding om akuttmedisinske tjenester

Du kan du gi dine innspill til stortingsmelding om akuttmedisinske tjenester.

Det er 20 år siden den forrige stortingsmeldingen om akuttmedisinske tjenester. Nå har arbeidet med ny stortingsmelding startet, med mulighet for å komme med innspill.

Et sentralt tema i meldingen vil være hvordan å sørge for beredskap og et godt akuttmedisinsk tilbud i hele landet, blant annet gjennom nye samarbeids- og arbeidsformer, bruk av teknologi, personell og kompetanse.

Fremtidens utfordrigner

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol trekker fram at vi blir stadig flere eldre, og nye medisiner og behandlingsmetoder endrer behovene for helsehjelp.

– Denne utviklinga vil fortsette. Derfor er det på høy tid å forankre retningen for tjenesten i en egen stortingsmelding, slik vi har varslet i Hurdalsplattformen, sier helse- og omsorgsministeren.

Fra Helse- og omsorgsdepartementet opplyses det at meldingen vil rette blikket fremover og utfordringene og mulighetene fremtiden gir oss.

Mange invitert

– Fremtidens gode akuttmedisinske tjenester forutsetter at vi bruker ressursene våre på en klokere måte. Vi må se den akuttmedisinske kjeden i sammenheng, med godt samarbeid innad i kommunene, og mellom kommuner og sykehus. Jeg ønsker innspill fra så mange som mulig, og særlig fra alle som selv har erfaringer fra utfordringene og mulighetene i de akuttmedisinske tjenestene, sier Kjerkol.

Flere mottakere har fått invitasjon til innspill, men andre kan også levere deres bidrag. Her kan du levere ditt innspill. Siste frist er 20. februar 2024.

Disse har fått invitasjon til innspill


Alle landets departementer

Alle landets fagskoler

Alle landets fylkeskommuner

Alle landets helseforetak

Alle landets høgskoler

Alle landets kommuner

Alle landets regionale helseforetak og deres brukerutvalg

Alle landets statsforvaltere

Alle landets universiteter

Alle landets pasient- og brukerombud

Alle landets private sykehus

Sametinget

Actis – Rusfeltets Samarbeidsorgan

Afasiforbundet

Akademikerne

Aktiv mot kreft

Akupunkturforeningen

A-Larm (bruker- og pårørendeorganisasjoner for åpenhet om rus- og avhengighetsproblematikk)

Aleris Helse AS

Alliance Boots Norge AS

Alliance Healthcare Norge AS

Allmenlegeforeningen

ANSA

Ansgar Teologiske Høgskole

AOF Vestland

Apotekforeningen

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidstilsynet

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Atlantis Medisinske Høgskole

Aurora – støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Autismeforeningen

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

BarnsBeste

Barratt Due musikkinstitutt

Beauty og Helse Akademiet

Bedriftsforbundet

Bergen Arkitekthøgskole

Bikuben – regionalt brukerstyrt senter

Blå Kors Norge

Bufetat region Midt-Norge

Bufetat region nord

Bufetat region sør
Bufetat region vest

Bufetat region øst

Cerebral Parese-foreningen

CGM (Compugroup Medical Norway AS)

Datatilsynet

De allmennmedisinske forskningsenheter (Sør, Vest, Midt og Nord)

De fylkeskommunale eldrerådene

De regionale forskningsetiske komiteene

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

De regionale kompetansesentrene for lindrende behandling

DELTA

Den norske Jordmorforening

Den norske kinesologiforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Den norske veterinærforening

Det norske diakonforbund

Det norske healerforbundet

Diabetesforbundet

Diakonhjemmet sykehus

Din Kompetanse AS

DIPS AS

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Distriktssenteret

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Fagforbundet

Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon

Fagskolen Aldring og helse

Fagskolen AOF Norge

Fagskolen i Agder

Fagskolen i Møre og Romsdal

Fagskolen i Nord

Fagskolen i Oslo

Fagskolen i Vestfold og Telemark

Fagskolen i Vestland

Fagskolen i Viken

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Kristiania

Fagskolen Rogaland

Fagskolen TISIP

Farmasiforbundet

Fellesorganisasjonen (FO)

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Folkehelseinstituttet

Folkeuniversitetets Fagskole AS

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Foreningen for kroniske smertepasienter

Foreningen for Muskelsyke

Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)

Forskerforbundet

Forskningsstiftelsen FAFO

Fransiskushjelpen

Frelsesarmeen

Frelsesarmeens offisersskole AS

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Hald Internasjonale Senter

Handelshøyskolen BI

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Helsedirektoratet

Helsetilsynet

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Hjernerådet

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)

Hovedorganisasjonen Virke

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk

Høgskolen i Østfold

Høgskulen for grøn utvikling

Høgskulen i Volda

Høgskulen på Vestlandet

Hørselshemmedes Landsforbund

Høyskolen for Dansekunst

Høyskolen for Ledelse og Teologi

Høyskolen for yrkesfag AS

Høyskolen Kristiania

Innovasjon Norge

Institutt for helhetsmedisin

Institutt for samfunnsforskning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kirkens bymisjon

Kliniske ernæringsfysiologers forening

Kommunal landspensjonskasse

Kompetanse Norge

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT

Kompetansesenter for høyere yrkesfaglig utdanning AS

KORUS Bergen

KORUS Midt

KORUS Nord

KORUS Oslo

KORUS Stavanger

KORUS Sør

KORUS Øst

Kreftforeningen

KS

Kunsthøgskolen i Oslo

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)

Landsforeningen for Huntingtons sykdom

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsforeningen for slagrammede

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legeforeningens forskningsinstitutt

Legemiddelindustrien

LFSS – landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Likestillings- og diskrimineringsnemda

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret

Lillehammer Institute of Music Production Industries

Lovisenberg diakonale høgskole

Lukas fagskole og kurssenter

Lånekassen

Medlearn AS

Menko Undervisning AS

Mental Helse Norge

Mental Helse Ungdom

MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn

MIRA-senteret

MS – forbundet

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt fagskoleråd

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming – NAKU

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid – NAPHA

Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

Naturviterne

NKI AS

NLA Høgskolen

NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

NORCE

Nordland Fagskole

Nordland kunst- og filmfagskole

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Fagakademi AS

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Fibromyalgi Forbund

Norges forskningsråd

Norges Friluftsfagskole AS

Norges grønne fagskole – Vea

Norges Handelshøyskole

Norges Handikapforbund

Norges idrettshøgskole

Norges ingeniør og teknologiorganisasjon (NITO)

Norges kvinne- og familieforbund

Norges landsforbund av homøopraktikere (NLH)

Norges Massasjeforbund

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges musikkhøgskole

Norges Naprapatforbund

Norges Parkinsonforbund

Norges Tannteknikerforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Normal Norge

Noroff Fagskole AS

Noroff høyskole

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk barnebokinstitutt

Norsk Elevorganisasjon

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Farmasøytisk Selskap

Norsk Forbund for hud og kroppsterapi

Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin

Norsk Forbund for psykoterapi

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Forening for Ernæringsfysiologer

Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi

Norsk forening for kognitiv terapi

Norsk Forening for nevrofibromatose

Norsk forening for palliativ medisin

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk forening for slagrammede

Norsk Forum for terapeutiske samfunn

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole

Norsk Gestaltterapeut forening

Norsk helsenett SF

Norsk Helsesekretærforbund

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Logopedlag

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Medisinaldepot AS

Norsk Ortopedisk Forening

Norsk Osteopatforbund

Norsk Osteoporoseforening

Norsk Pasientforening

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Psoriasis Forbund

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykoanalytisk Forening

Norsk Psykologforening

Norsk Radiografforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norsk selskap for ernæring

Norsk Studentorganisasjon

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tannhelsesekretærers Forbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk Tourette Forening

Norske Fotterapeuters Forbund

Norske Homeopaters Landsforbund (NHL)

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH)

Norske Ortoptister forening

Norske Sykehusfarmasøyters Forening

NOVA

NSKI Høyskole

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen Voksne for Barn

Oslo nye Høyskole

OsloMet – storbyuniversitetet

Parat

Pasientskadenemda

Pensjonistforbundet

Personvernnemda

Presteforeningen

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Psykologiforbundet

Pårørendealliansen

Pårørendesenteret

Redd Barna

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Ryggforeningen i Norge

Røde Kors

Råd for et aldersvennlig Norge

Rådet for Muskelskjeletthelse

Rådet for psykisk helse

Rådgivning om spiseforstyrrelser

SABORG - Sammenslutning av Alternative Behandlerorganisasjoner

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Sametinget

Samisk høgskole

Samisk videregående skole

Senior Norge

Seniorstøtten

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

SINTEF Helse

Sivilombudet

Skrivekunstakademiet

Statens helsepersonellnemd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenestene (UKOM)

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Steinerhøyskolen

Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Stiftelsen Pårørendesenteret

Stiftelsen Verdighetssenteret – omsorg for gamle

Studieforbundet AOF Norge

Sysselmesteren på Svalbard

Tannleger i privat sektor

TEKNA

Teknologirådet

TiPS Press – Redd Barna Ungdom

Treider Fagskoler

Trøndelag høyere yrkesfagskole

Tunsberg Medisinske Skole

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

VID vitenskapelige høgskoleYngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)