Hopp til hovedinnhold
Motorveien i Oslo. Foto: Wikimedia Commons
Motorveien i Oslo. Foto: Wikimedia Commons


Mobiliserer for epidemitopp i sykehusene

Helse- og omsorgsdepartementet ga 25.mars alle de regionale helseforetakene i oppdrag å legge konkrete planer for å møte en økning av innlagte pasienter med covid-19 i tråd med Folkehelseinstituttets analyser av 24. mars.

Helseforetakene og de private ideelle sykehusene med opptaksområder i Helse Sør-Øst har utarbeidet planer for å møte en slik maksimal utbredelse av epidemien melder Helse-Sør Øst RHF.

Helse Sør-Øst RHF har oversendt en samlet rapport som beskriver planene i regionen til Helse- og omsorgsdepartementet.

Rapporten viser at det vil være mulig å møte en maksimal utbredelse av epidemien over en kort periode, forutsatt at tilstrekkelig bemanning og kompetanse, samt nødvendig utstyr er tilgjengelig.

– Det er gjort en imponerende innsats i våre helseforetak og hos de private ideelle sykehusene med å kartlegge eksisterende kapasitet og planlegge for nødvendige utvidelser, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Hun fortsetter:

– Vi er ikke i mål, men vi er langt på vei forberedt til å møte den utbredelsen av epidemien vi er bedt om å planlegge for. Dette innebærer mange innlagte pasienter og mange pasienter med behov for intensivbehandling samtidig, slik at driftsforholdene vil være svært krevende og med en annen standard enn til vanlig.

Maksimalt behov

Helse- og omsorgsdepartementet ba om at det skulle utarbeides konkrete planer som kunne møte en situasjon med behov som angitt i risiko-, prognose- og responsanalysene fra Folkehelseinstituttet datert 24. mars, inkludert det maksimale behovet som er angitt.

I analysene fra Folkehelseinstituttet ble det oppgitt følgende kapasitetsbehov nasjonalt i det koronaepidemien har maksimal utbredelse:

  • sykehusinnleggelser i intervallet 1 700–4 500
  • intensivplasser i intervallet 600–1 200

Med bakgrunn i analysene fra Folkehelseinstituttet har Helse Sør-Øst RHF gjort en framskrivning av kapasitetsbehovet i hele regionen og for hvert av opptaksområdene til helseforetakene og sykehusene.

I analysene er alderssammensetning og sykdomsprofil i befolkningen tatt hensyn til. Analysene viser at det er behov for 2538 sengeplasser, hvorav 678 intensivplasser i Helse Sør-Øst.

Helseforetakene og sykehusene anslår i sine planer at det er mulig å etablere inntil 2690 sengeplasser for covid-19-pasienter i regionen, hvorav 1990 ordinære senger og inntil 700 intensivplasser.