Hopp til hovedinnhold


Minibiografier AmbulanseForum 2019

Her er foredragsholderne og workshopholderne på årets konferanse. Vi gleder oss!

Sjekk hele programmet her

Les mer om Møt eksperten her

Åpner:

Mads Gilbert er verdenskjent klinikkoverlege på Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), og prof.dr.med. ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, og også solidaritetslege i Gaza når det trengs.

Steinar Konradsen er spesialist i allmennmedisin. Han jobber som ass. kommuneoverlege i Senjalegen og er medisinskfaglig ansvarlig lege for Behandlings- og Rehabiliteringsavdelingen, distriktsmedisinsk senter Midt-Troms.

Foredragsholdere- og eksperter:

Cecilie Fremo Bergkvam. Barnevernleder i Lørenskog kommune. Er utdannet barnevernpedagog ved Universitet i Stavanger, har videreutdanning i personalutvikling og ledelse (HiL), og barnevernledelse (NTNU). Bergkvam har jobbet i kommunalt og statlig barnevern siden 1999. I tillegg har hun jobbet med samarbeid mellom barnevern og politi på systemnivå i Oslo kommune/Oslo politidistrikt. Hun har tidligere vært barnevernleder i Åmot kommune, og enhetsleder i Fet kommune. Hun er i tillegg veileder i Bufdirs Nasjonale veiledningsteam. Cecilie motiveres av å kunne gjøre en forskjell - i samarbeid med andre. 

Sigurd Blix. Ambulansearbeider med bakgrunn fra Forsvaret. Nå medisinstudent på 5. studieår, og har gjennomført flere forskningsprosjekt rundt behandling av penetrerende traumer i prehospitale tjenester.

Guttorm Brattebø. Spesialist i anestesiologi og intensivmedisin, seksjonsoverlege, og leder for Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom). Han er også professor i traumatologi ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen. Brattebø har tidligere vært leder for de prehospitale tjenestene i Helse Bergen i mer enn 15 år. Han er en av stifterne og styreleder i Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening og styremedlem i Standard Norge. Han er spesielt interessert i pasientsikkerhet og teamtrening, samt kvalitetsutvikling i helsevesenet generelt.

Thomas Christensen er prosjektleder ved AMK Oslo. Han startet i ambulanseyrket i byen hvor han er født og oppvokst, Moss, men har emigrert inn mot hovedstaden hvor han knuser tall og foretar beregninger og prognoser på søsterhjemmet hvor AMK og Prehospital klinikk holder hus. 


Bo Conneryd.
Ambulansehelikopterpilot i Norsk Luftambulanse og prosjektleder for ACRM (Aeromedical Crew Resource Management), altså teamsamarbeid i legehelikoptrene. Han er også tidligere treningsleder i Norsk Luftambulanse og startet karrieren som helikopterpilot i det svenske forsvaret. Fra tidlig 90-tall har han jobbet som pilot i helikopterambulansetjenesten, først i Sverige og etter hvert i Norge.

Marianne Dahlhaug har jobbet som traumekoordinator på St. Olavs hospital siden 2014. 15 år som sykepleier, med erfaring fra kirurgisk sengepost, legevakt, AMK og akuttmottak.
– Samarbeid i den akuttmedisinske kjeden har hatt et stort fokus de siste årene. Viktigheten av å gjøre hverandre gode for pasientsikkerheten. Om jeg blir pasient en gang, ønsker jeg at det er gode prosedyrer, rutiner og godt samarbeid som «redder livet mitt», og ikke flaks og tilfeldigheter.

Helge Eiding. Overlege i anestesi på Rikshospitalet og redningshelikopteret på Rygge (330 skvadronen). Han har skrevet om akuttbehandling av barn i boka «Akuttmedisin – utenfor sykehus» (4 utg.), og har jobbet som barnelege i Fredrikstad. Tidligere har han også jobbet ti år som vikar i Oslos ambulansetjeneste. Eiding er nå fagansvarlig lege for akuttmottaket på Rikshospitalet og underviser på høgskole- og universitetsnivå, samt forsker på intensivtransporter gjennom Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Christina Hernandez Engelhart og Karoline Fjellseth. Engelhart er fagutviklingsjordmor på Ullevål, har jobbet som jordmor i 13 år, og er instruktør i medisinsk simulering. Fjellseth har vært jordmor i seks år og har jobbet 4,5 år på Ullevål og 1, 5 år på Gjøvik sykehus som nyutdannet jordmor. Tok master i jordmorfag i 2018. Har drømmejobben! De  har holdt workshop på AmbulanseForums konferanse de tre-fire siste årene nå og dette er like populært hver gang. 

Roar Espevik er dekan på Sjøkrigsskolen og inntil nylig instituttleder på Institutt for samfunnspsykologi (ISP) ved Universitetet i Bergen. Espevik forsker på operative team og ledelse. Han har en doktoravhandling om lagarbeid i sikkerhetskritiske organisasjoner og felles mentale modeller i team. Forskningen er blant annet inspirert av erfaringen med å ha fungert som utbåtkaptein i Forsvaret.

Oddbjørn Hagen, leder AMK Oslo og det nasjonale AMK IKT-prosjektet, og på fritiden er han styreleder i EMS Norway. Tidligere seksjonsleder på ambulansestasjon Brobekk, fødestedet for beredskapspunkter i Oslo universitetssykehus sin ambulansetjeneste. Før dette har Oddbjørn Hagen lang fartstid fra ambulansetjenesten i Telemark.


Kine Jordbakke. Prosjektleder for Akuttkjedeprosjektet i Telemark, som har brakt akuttkjeden nærmere sammen både på papiret og i den virkelige verden. Spesialist i allmennmedisin og kommuneoverlege i Seljord kommune i Telemark. Medisinsk faglig ansvarlig for interkommunal legevakt, og har holdt akuttkurs for allmennleger i over ti år. Jobbet som akuttoverlege i akuttmottak i Skien.

Nils Christian Tvedt Karlsen. Bakgrunn som lege ved indremedisinsk avdeling, akuttmottak og har tidligere jobbet ved barnelegevakta i Oslo kommune. Han jobber nå som fastlege og legevaktslege i Kristiansand og har de siste fem år vært daglig leder og foreleser i SykepleiePluss (MedEasy.no) som er landets største på videoforelesninger og digitale læringsressurser innen helseutdanning.

Gitte Linderoth er spesiallege i anestesi og intensivmedisin. Forskningsområdet er den helsefaglige ved 112s håndtering av hjertestans innen ambulansens ankomst. Herunder om video fra skadestedet vil kunne optimalisere veiledningen til innringer.

Thomas Lindner MD PhD er leder for Regionalt kompetansesenter for akuttmedisin (RAKOS) i Helse Vest. RAKOS er ansvarlig for forskning, utvikling, opplæring og implementering innen preklinisk akuttmedisin i denne regionen. RAKOS jobber med forskjellige nasjonale og internasjonale prosjekter, fra enkle forbedringer i alle prehospital tjenester, via PhD-forskningsprosjekter til utvikling av en AMK-simulator der kunstig intelligens skal brukes i opplæring. RAKOS deltar også som partner i EU-finansierte forskningsprosjekter. Thomas er også medisinsk leder for Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research (Safer). Han har vært lege siden 1995 og begynte sin karriere som anestesilege i 2001 ved Universitetssykehuset Stavanger. Siden 2004 som luftambulanselege og SAR-lege.

Rasmus Meyer Lyngby. Den første paramedisineren i Danmark som tar doktorgrad. I doktorgraden som er tilknyttet forskningsseksjonen i Region Hovedstadens prehospitale tjeneste undersøker han effekten av real-time og post-event feedback ved hjertestans utenfor sykehus i Region Hovedstaden. I København kjører han på en av akuttlegebilene, primært den taktiske enheten. Han er innskrevet ved Kingston av St. Georges University of London. Rasmus Meyer Lyngby har kjørt ambulanse i 11 år.


Hans-Christian S. Platou. Fagsjef medisin i klinikk for Prehospitale tjenester i Vestre Viken siden 2014. Prosjektleder for innovasjonsprosjektet «Videosamtale med AMK» i Vestre Viken. Platou er spesialist i generell kirurgi. Han har jobbet på kirurgisk avdeling på Tønsberg sykehus og Drammen. Han har også jobbet flere år som assisterende fylkeslege hos Fylkesmannen i Buskerud og Helsetilsynet i Buskerud hvor han hadde et særlig ansvar for oppfølgningen av spesialisthelsetjenesten.


Mary Jo Sandholm. Har jobbet med barnemishandling i USA og Norge siden 2002 som kliniker «Forensic Pediatric Nurse Practitioner» og undersøkt flere tusen barn. Er stipendiat på Klinisk avdeling for Rettsmedisinske fag. Har mastergrad i rettsmedisinsk sykepleie og spesialkompetanse i rettsmedisinske undersøkelser av barn. Hun er medisinsk rådgiver ved Barneklinikken, Oslo universitetssykehus og tilknyttet Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge i Helse Sør-Øst.

Safer (Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research). Safers personell har lang og bred medisinsk bakgrunn fra ulike profesjoner i tillegg til solid pedagogisk utdanning og bakgrunn, særlig innen simulering. Safer er aktive i nasjonale og internasjonale nettverk og legger stor vekt på kontinuerlig utvikling.  Safer har oppnådd full akkreditering hos den Europeiske foreningen for simulering i helsevesenet, SESAM.

Sverre Severson er «pensjonert» ambulansearbeider/paramedic ved Stavanger Universitetssykehus, og jobber i 80 prosent stilling hos SAFER som Fasilitator og kursutvikler. Har stor tro på simulering som virkemiddel i utdanning av helsepersonell.

Ørjan Undem jobber 50 prosent stilling operativt i ambulansetjenesten ved Sørlandet sykehus, og 50 prosent ved SAFER som fasilitator og kursutvikler. Hans største glede er og jobbe med lærlinger  og simuleringstrening, og virkelig se progresjon.

Randi Simensen har skrevet en masteroppgave på Prehospital Critical Care-studiet ved Universitetet i Stavanger om overlevering av traumepasienter, og har lang erfaring som paramedic ved Oslo universitetssykehus. Utdannet sykepleier, ambulansearbeider og i gang med lederutdanning.

Halvard Stave. Seksjonsoverlege på Legebil 119 i Oslo. Jobber på helikopter og 119 i Luftambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Ansvarlig for Live Tissue Training for luftambulansepersonell med særlig fokus på blødningskontroll og traumatologi. Gift og har to barn.

Edle Utaaker. Nasjonal koordinator for Arbeidstilsynets satsing i helse- og sosialsektoren og faglig ansvarlig for vår satsing i ambulansetjenesten. Utaaker er utdannet sivilingeniør i biokjemi, har jobbet i Arbeidstilsynet i mer enn 30 år og har gjennom disse årene blant annet hatt nasjonalt ansvar for mange prosjekter og kampanjer i offentlig sektor og spesielt arbeidet med arbeidsmiljøutfordringer og forbedringer i helse- og sosialsektoren. Før jeg begynte i Arbeidstilsynet jobbet jeg med kreftforskning på Haukeland sykehus i Bergen.

Til Nasjonal fagsamling for AMLS- og PHTLS-instruktører kommer:

Maren Ranhoff Hov. Seniorforsker og lege Oslo universitetssykehus og Stiftelsen Norsk Luftambulanse.
Jon Ramm-Pettersen,  nevrokirurg Nevrokirurgisk avdeling, Ullevål.
Ole Morten Rønning. Førsteamanuensis Nevroklinikken Akerhus universitetssykehus og institutt for klinisk medisin Universitetet i Oslo.
Hilde Sødal. Overlege Oslo Universitetssykehus.