Hopp til hovedinnhold


Minibiografier Redningskonferansen 2018

Her er litt om hver foredragsholder på Redningskonferansen 2018. 
Siri Lill Mannes har fra 2010 vært daglig leder i SpeakLab AS og instruktør på kurs i presentasjon, og har de siste årene ledet konferanser i inn- og utland, deriblant annet åpningen av OECDs World Forum i Paris. Mannes har blant annet bakgrunn fra nyhetsavdelingen i TV2.
Heide Mari Olsen er seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet i Samfunnssikkerhetsavdelingen, seksjon for redningstjeneste og nødkommunikasjon. Hun har jobbet med beredskap siden 2012 og er utdannet statsviter.
Jarle Øversveen er avdelingsdirektør og har de siste ti årene vært daglig leder av Hovedredningssentralen Sør-Norge. Han har sin operative bakgrunn fra Forsvaret, blant annet som toktleder på Orion, samt tjeneste ved Forsvarets Operative Hovedkvarter med fokus på ledelse av luftoperasjoner, nasjonal forsvarsplanlegging og internasjonale operasjoner. Han har gjennomført masterprogrammet ved Forsvarets Stabsskole, hvor han skrev masteroppgave om krisehåndtering i nordområdene. Jarle Øversveen har en særlig interesse for samvirke i redningstjenesten, herunder hvilke faktorer som hemmer eller fremmer dette.
Ståle Jamtli er operativ redningsinspektør ved HRS Sør-Norge. Jamtli har jobbet på Hovedredningssentralen i Sør-Norge siden 2011, og er nå nestkommanderende ved HRS Sør Norge. Han har en omfattende bakgrunn fra Luftforsvaret og NATO. (Faglig brenner Ståle Jamtli for utvikling av samvirket i den norske redningstjenesten. «Det unike samvirket i norsk redningstjeneste er suksessfaktoren til vellykkede redningsaksjoner».)
Frode Iversen er redningsleder, HRS Nord-Norge.
Pål Anders Hagen er Avdelingsdirektør i Samfunnssikkerhetsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Hagen har jobbet i Justisdepartementet siden 2003, innenfor redningstjenesteområdet siden 2005. Han synes det er veldig inspirerende å samarbeide med kunnskapsrike og flinke folk som gir mye av seg selv til en så god sak som redningstjeneste.
Cecilie  Daae har vært direktør i DSB siden 1. september 2015. Før det har hun jobbet som assisterende direktør i Helsedirektoratet. Hun er utdannet lege og har en master i helseadministrasjon fra samme sted. Hun har også gjennomført Sjefskurset ved Forsvarets høyskole. Daae er opptatt av samordning og samarbeid og vil at vi alle skal være godt i stand til å takle de påkjenningene som kommer, når det gjelder klimaendringer og andre utfordringer. I tillegg er det gode internasjonale samarbeidet vi har på dette området av stor betydning. Sammen er vi forberedt.
Eirik Rosø er politiinspektør og leder av operativ seksjon ved Politihøgskolens etter- og videreutdanning. Hans budskap er at det er viktige at alle relevante beredskapsaktører, på alle nivåer, ansvarliggjøres på samvirke i beredskap og krisehåndtering. At det er essensielt med strategiske planer og føringer fra fagdepartementer og direktorater for å få effekt i underliggende etater. Rosø påpeker at man kan ikke få gjort noe med alt – bedre å fokusere på færre områder, og heller gjøre disse ordentlige.
Olav Østebø er assisterende ambulansesjef og beredskapskoordinator i Helse Stavanger HF. For tiden er han prosjektleder for Nasjonal Helseøvelse 2018 (LIVE-øvelsen). Han er opptatt av faglig utvikling av de akuttmedisinske prehospitale tjenestene og godt samvirke i redningstjenesten, videreutvikling av beredskap og at helsetjenesten skal kunne fylle sin rolle i totalforsvaret på en god måte sammen med samarbeidspartnerne.
Jon Halvorsen er organisasjonssjef i Norsk Folkehjelp og leder av Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Han har i det siste halvannet året vært innleid av Hovedredningssentralen for å støtte arbeidet med å få på plass en håndbok for redningstjenesten. Tidligere ledet han arbeidet med å lage den nasjonale veilederen for søk etter savnet person som i dag er trykket i 12.000 eks og har endret hele måten vi operer på i den norske redningstjenesten på dette feltet. Halvorsen har et stort engasjement spesielt for utvikling av faglighet i fellesskap i redningstjenesten. Med stor lokal variasjon i Norge er det mye å hente på kvalitetsforbedring gjennom standardisering.
Rune Danielsen er redningsleder på Hovedredningssentralen Nord-Norge og har vært det siden 2014. Danielsen har bakgrunn fra politiet, blant annet som operasjonsleder og beredskapsplanlegger. De siste to årene har han jobbet med prosjektet «Veileder for planverk og samvirke i redningstjenesten». Rune Danielsens faglige engasjement er å styrke samvirket gjennom felles planverk, forbedret kommunikasjon og samhandling mellom nødsentralene og Hovedredningssentralene.
Owe Frøland er redningsleder ved HRS Sør-Norge og har vært det siden 2008. Før det var han 20 år i aktiv tjeneste i Luftforsvaret, primært innfor maritim overvåkning/luftoperativt virke herunder samband og kommunikasjon. Han har hatt ansvaret for anskaffelse, implementering og opplæring av Nødnett ved Hovedredningssentralene. Owe Frøland er opptatt av å få til best mulig samvirke i redningstjeneste gjennom god og effektivt bruk av sambandsmidler, herunder nødnett.
Bjørn Helge Johnsen er professor i personlighetspsykologi ved Universitetet i Bergen og orlogskaptein i Saniteten i Sjøforsvaret. Johnsen er sentral i etablering av operativ psykologi som fagfelt og har publisert bøker og en rekke vitenskapelige publikasjoner innen feltet. Han har operativ erfaring som marinepsykolog i en årrekke og er involvert i seleksjon av operatører til Politiets Nasjonale Beredskapsressurser (Beredskapstroppen, bombegruppen, gissel og forhandlertjenesten) samt livvaktslaget og kongeeskorten.
Åsmund Sanda er innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt. Sanda har bakgrunn fra lensmannsetaten, utrykningsenheten og instruktørvirksomhet innenfor politioperative disipliner. Han er opptatt av god kommunikasjon da han mener at det er ryggraden i enhver oppdragsløsning, og mener at profesjonelle yrkesutøvere skal drive kontinuerlig evaluering også individuelt, samt dele de erfaringer som gjøres i jakten på den optimale løsningen.
Grete Bø er avdelingssjef ved AMK Vestfold – Telemark som er lokalisert i Tønsberg og har jobbet der siden 2005, og som leder siden 2011. Før det jobbet hun i ambulansetjenesten i Telemark, og på AMK fra 1994 i Telemark. Grete Bø er opptatt av akuttmedisin og utvikling innenfor eget område (AMK).)
Tor Arne Elvrum er brigadesjef og innsatsleder brann i Oslo brann og redningsetat. Han har vært brannmann siden 1985. Elvrum har en bachelor i Beredskap og krisehåndtering, og underviser i innsatsledelse på Norges Brannskole. Han har operativ lederutvikling og CBRNE som fagområder i OBRE.
Tor Einar Stensrud er redningsdykker i Brann- og redningsetaten, Oslo kommune
Marius Kirkenes er røyk- og redningsdykker Brann- og redningsetaten, Oslo kommune. Han har den to-årige «Skydd mot Olyckor»-utdannelsen i Sverige. Kirknes har jobbet som brannmann siden 2006, derav to år i Sverige før han ble ansatt i OBRE. Han har vært operativ som redningsdykker siden 2010, og er instruktør i flere interne kurs, blant annet Redningsdykkerlederkurset.
Jarle Andersen er Flyger i Forsvaret. Han har vært det siden 1998 og ved 330 skvadron siden 2001. Han var fartøysjef på Sea King-redningshelikopteret under «Seljordhendelsen» oktober 2017.
Øyvind Andreas Dalen er redningsmann i Norsk Luftambulanse og har vært det siden 2010. Før det jobbet han i Forsvaret, blant annet som redningsmann, ambulansearbeider og anestesisykepleier. Faglig fokus er kunnskap for å sikre godt, sikkert og effektivt crewsamarbeid, som igjen sikrer best mulig pasientbehandling. Dette krever ikke bare kunnskap om eget fagfelt, men også god innsikt i crewmedlemmenes ansvarsområde. Det er også sentralt å ha kunnskap om kapasitet, egenskap og ansvarsområde til de enheter man kan forvente å samarbeide med.
Jarle Bjørge Øverland er leder i Telemark Røde Kors Hjelpekorps, og har hatt verv i Distriktsrådet for Telemark Røde Kors Hjelpekorps siden 2014, som leder siden 2016. Han er aktivt medlem i Seljord Røde Kors og leder for RØFF (Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv) Seljord. Har hatt de fleste verv innen Røde Kors. For tiden er han lærerstudent på tredje året. Øverland ønsker å bidra til et godt sosialt felleskap og arbeidsrom for medlemmene i Røde Kors og gi ungdom en god start som hjelpekorpsere gjennom god opplæring.
Tomm Fredriksen Gran er ansatt som Fagligleder leder HMSK (HSEQ) i Redningsselskapet siden sommeren 2016. Han kom fra offshore og Aker Solutions og MH Wirth som HMS engineer og beredskapssikkerhetsrådgiver med ansvarsområde for HMS, security og beredskap ved hendelser i Norge, MENA og Sør-Amerika. Han har tidligere  tjenestegjort i forsvarets internasjonale operasjoner.
Roar Espevik er instituttleder på Institutt for samfunnspsykologi (ISP). Han har tidligere hatt dekanstillingen på Sjøkrigsskolen. Espevik har også hatt en deltidsstilling på instituttet. Han forsker på operative team og ledelse. Han har en doktoravhandling om lagarbeid i sikkerhetskritiske organisasjoner.