Hopp til hovedinnhold


Mangler risikoanalyse om AMK-sen­tra­lens frem­tidige plassering

– Hvor AMK-sen­tra­len skal lig­ge er en stor av­gjø­rel­se som vil på­vir­ke be­red­skap og sik­ker­het. Der­for er vi kri­tis­ke til at ri­si­ko­fak­to­re­ne ikke blir ut­re­det, skriver Moss Avis.
Det sier Ole Jør­gen Pet­te­røe (36), am­bu­lan­se­ar­bei­der og ho­ved­til­lits­valgt for Del­ta på pre­hos­pi­tal av­de­ling ved Sy­ke­hu­set Øst­fold i Fredrik­stad.
Fris­ten for en av­gjø­rel­se om AMK-sen­tra­lens frem­tid nær­mer seg med storm­skritt. Det sto­re spørs­må­let er om da­gens AMK-sen­tral i Fred­rik­stad skal flyt­tes og slås sam­men med AMK-sen­tra­len for Oslo og Akers­hus i Oslo, el­ler etab­le­res i det nye sy­ke­hu­set på Kal­nes.
Sy­ke­hus­di­rek­tør Just Eb­besen har tid­li­ge­re uttalt at en av­gjø­rel­se bør kom­me på plass før jul, for­di man even­tu­elt kjapt må be­gyn­ne å planleg­ge en AMK-sen­tral på Kal­nes.
Pet­te­røe stil­ler seg nå svært skep­tisk til at sy­ke­hus­le­del­sen er i ferd med å fat­te be­slut­nin­ger uten å gjen­nom­fø­re en såkalt ROS-ana­ly­se. (Risiko- og sårbarhetsanalyse)

Kri­tisk til Oslo

– Om det nå tas en be­slut­ning, uten å kart­leg­ge ri­si­ko­ene, vil sy­ke­hu­set etab­le­re en sann­het om hva som er det bes­te val­get, uten å ha dekning for det. Da vil man først i et­ter­tid se om det var rik­tig. AMK-sen­tra­ler er de­fi­nert som ter­ror­mål, og da må det jo en ri­si­ko­ana­ly­se til, me­ner Pet­te­røe som ønsker en bred debatt omkring beliggenheten.
Les mer om saken hos Moss Avis