Hopp til hovedinnhold


Manglende framdrift for framtidas ambulansefag

I et brev til Kunnskapsdepartementet (KD) etterlyser Faglig råd for helse- og oppvekstfag (FRHO) en høring av forslaget til ny ambulanseutdanning. 

Ny struktur for fag- og yrkesopplæringen kommer på høring 2. mai.

FRHO har fremmet forslag om endring av utdanningsmodellen utenom den store strukturgjennomgangen for å få fortgang i prosessen.

Bakgrunnen for ønsket om fortgang er at overgangsordningen, som blant annet gjør at man fortsatt kan ha lærlinger som andremann på ambulansebiler, går ut 1. mai 2018.

FRHO mener at det er i ferd med å utvikle seg en uro både blant lærere som underviser i ambulansefag, skoleeiere og helseforetakene.

Det blir også i sterkere grad stilt spørsmål ved om dagens ambulanseutdanning er i samsvar med behovene i prehospital tjeneste og utviklingen i det akuttmedisinske fagområdet.

«Slik saken står nå, kan det virke som om KD ikke følger opp et prioritert område for utvikling av helsetjenesten i Norge,» står det i brevet til Kunnskapsdepartementet.

De etterlyser altså en fortgang i sakene fra departementets side.