Hopp til hovedinnhold


Luft bedre enn oksygen ved ST-elevasjons infarkt

Rutinemessig gis i dag oksygentilførsel til pasienter med akutt hjerteinfarkt ut i fra den tro at det vil redusere omfanget av hjerteinfarktet. En studie publisert i Circulation viser tvert imot - hjerteinfarktet blir større, skriver Norsk helseinformatikk.

Oksygen gis vanligvis til pasienter med ST-elevasjons infarkt tross tidligere studier som tyder på mulig økning av mykardskaden som et resultat av koronar vasokonstriksjon og forhøyet oksydativt stress.
En multisenter, prospektiv, randomisert, kontrollert studie publisert i Circulation (Stub D, Smith K, Bernard S, et al.) sammenligner oksygen (8 L/min) med ingen ekstra tilførsel av oksygen blant pasienter med ST-elevasjons hjerteinfarkt diagnostisert ved EKG.

Av 638 pasienter som ble randomisert, hadde 441 bekreftet ST-elevasjons infarkt og inngikk i studien. Det primære endepunktet var størrelsen på hjerteinfarktet vurdert ut fra de kardiale enzymene troponin I og kreatinkinase. Sekundære endepunkter var residiv av hjerteinfarkt, kardiale arytmier og hjerteinfarktets størrelse bedømt ved hjerte-MR etter seks måneder.

Resultater

Gjennomsnittlig max troponin-verdier var lik i oksygen og ikke-oksygen gruppene (57.4 versus 48.0 mug/L; ratio, 1.20; 95% konfidensintervall, 0.92-1.56; P=0.18).
Det var en signifikant økning i gjennomsnittlig max kreatinkinase i oksygengruppen sammenlignet med ikke-oksygen gruppen (1948 versus 1543 U/L; means ratio, 1.27; 95% konfidensintervall, 1.04-1.52; P=0.01).
Det var en økning i forekomsten av nye hjerteinfarkt i oksygengruppen sammenlignet med ikke-oksygen gruppen (5.5% versus 0.9%; P=0.006) og en økning i forekomsten av kardiale arytmier (40.4% versus 31.4%; P=0.05).
Etter seks måneder hadde oksygengruppen større hjerteinfarkter bedømt ved MR (n=139; 20.3 versus 13.1 g; P=0.04).

Konklusjon

Oksygentilførsel til pasienter med ST-elevasjons hjerteinfarkt, men uten hypoksi, kan øke størrelsen på den tidlige infarktskaden og var forbundet med økt størrelse på hjerteinfarktene bedømt etter et halvt år.

Les mer om saken hos NHI