Hopp til hovedinnhold


Lærer helsepersonell om ne­se­spray­en som kan red­de liv

For man­ge dør av over­do­se i Norge. Noen do­ser ne­se­spray kan red­de liv, skriver Sykepleien.

Hvor­dan re­du­se­re an­tall over­do­se­døds­fall med ka­me­rat­red­ning? Det er tema i sy­ke­plei­er De­si­ree Madah-Amiris dok­tor­av­hand­ling «Opio­id over­do­ses and over­do­se pre­ven­ti­on: The es­tab­lish­ment of take-home naloxone in Norway». Hun dis­pu­ter­te i ok­to­ber 2017.
Rundt 260 per­so­ner dør av over­do­se hvert år i Norge, iføl­ge Hel­se­di­rek­to­ra­tet. I 2015 ble det re­gist­rert 289 nar­ko­ti­ka­ut­løs­te døds­fall blant bo­sat­te i Norge.

Stop­per over­do­sen

Madah-Ami­ri har vært sti­pen­diat ved Institutt for kli­nisk me­di­sin på Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Hun er ame­ri­kansk og ut­dan­net «nur­se prac­ti­tion­er». Hun har tid­li­ge­re job­bet på en kli­nikk for rus­bru­ke­re i Bal­ti­mo­re.
I 2014 star­tet hun og med­ar­bei­der­ne hen­nes med å in­vol­ve­re an­sat­te som kun­ne dele ut ne­se­spray med na­lok­son til rus­bru­ke­re i Oslo og Bergen.
Må­let med na­lok­son-pro­sjek­tet er å red­de liv:
– Vi fikk fatt i sy­ke­plei­e­re og and­re som job­ber gate­nært og er i di­rek­te kon­takt med rus­bru­ke­re, for­tel­ler Madah-Ami­ri.
Over 1000 an­sat­te er til nå blitt opp­lært i å dele ut nalokson til brukere. Selve opplæringen av personell tar to timer.
– Vi har fun­net ut at det fak­tisk er mu­lig å lære dem opp. Og at vi har nådd ri­si­ko­grup­pen vi var ute et­ter.
– Er du over­ras­ket?
– Nei, ikke over det. Men det var sjok­ke­ren­de at blant dem som selv had­de tatt over­do­se, så had­de 23 pro­sent gjort det mer enn ti gan­ger. Det vil si at de vi nåd­de, er svært ri­si­ko­ut­satt, sier Madah-Ami­ri.

Har po­ten­si­elt red­det liv

I lø­pet av tre år er det ut­delt mer enn 4000 ne­se­spray­er. Fire av ti har kom­met til­ba­ke for å få på­fyll, alt­så 1600.
– Det be­tyr at sta­dig fle­re kom­mer til­ba­ke til ut­le­ve­rings­ste­det for å hen­te nye for­sy­nin­ger med na­lok­son. Av dem har sju av ti brukt spray­en de had­de til å re­ver­se­re ef­fek­ten av over­do­se til en ka­me­rat. Po­ten­si­elt kan de ha red­det liv, men det vet vi jo ikke, sier Madah-Ami­ri.
Kon­klu­sjo­nen er at det har vært 550 vel­lyk­ke­te over­do­se­red­nin­ger.
– Og det er et for­sik­tig tall, sier hun.
Om ut­de­lin­gen av ne­se­spray har ført til re­duk­sjon i over­do­se­dø­de­lig­het er for tid­lig å si, for sta­tis­tik­ken er ennå ikke klar. Dess­uten tar det tid å fast­slå end­ring i forsk­ning.
– Dok­tor­gra­den er på plass, men fort­set­ter pro­sjek­tet?
– Ja, Hel­se­di­rek­to­ra­tet har pla­ner om å fort­set­te, for­tel­ler Madah-Ami­ri.
Nå de­les spray­en ut på 70 ut­le­ve­rings­ste­der, fra Tromsø i nord til Aren­dal i sør. Se over­sik­ten over ste­de­ne på stoppoverdose.no
Alle ut­le­ve­rings­ste­de­ne gir opp­læ­ring i hvor­dan ne­se­spray­en skal bru­kes.
Les mer om saken hos Sykepleien