Hopp til hovedinnhold


Krass kritikk fra Stortinget til Helse Midt-Norge RHF

Et møte mandag 7. desember stadfester Riksrevisjonens kritikk av Helse Midt-Norges anbudshåndtering. Her er mesteparten av det som ble sagt i sakens anledning.

Et møte mandag 7. desember stadfester Riksrevisjonens kritikk av Helse Midt-Norges anbudshåndtering. Her er mesteparten av det som ble sagt i sakens anledning.

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Helse Midt-Norge RHFs gjennomføring av anskaffelsesprosessen og oppfølging av kontraktene om levering av ambulansetjenester (Innst. 73 S (2009-2010), jf. Dokument nr. 3:12 (2008-2009))

Urovekkende
Bendiks H. Arnesen (A) (ordfører for saken): I denne aktuelle saken som nå behandles, har vi fått presentert urovekkende mange eksempler på at disse viktige reglene og målsettingene har blitt brutt.

Riksrevisjonen sier det så sterkt som at undersøkelsen viser at Helse Midt-Norge ved denne anskaffelsen handlet i strid med de grunnleggende kravene i anskaffelsesregelverket, og at det foreligger flere brudd på likebehandlingsprinsippet.

En samlet komité ser, i likhet med Riksrevisjonen, alvorlig på de mange bruddene på regelverket i denne saken, og særlig når vi ser dette i forhold til anskaffelsens økonomiske omfang, som denne saken omfatter. Dette dreier seg jo om en sum på anslagsvis 1,6 milliarder kr for hele kontraktsperioden 2008–2012.

Troverdige anbudsprosesser framover
Komiteen er tilfreds med at Helse- og omsorgsdepartementet i inneværende år har pålagt de regionale helseforetakene ytterligere tiltak for å bedre kvaliteten i anskaffelsesprosessen, og at dette skal følges opp i forbindelse med foretaksmøtene i 2010.

En samlet komité mener at dette er forhold som må ha meget høy prioritet i tiden som kommer, slik at tilbyderne for framtiden kan være trygge på at de blir behandlet likt og i tråd med gjeldende regelverket.

En troverdig anbudsprosess er jo helt avgjørende for at de riktige tilbyderne kan få oppdragene med å utføre de meget viktige tjenestene som ambulanseoppdragene innebærer for alle våre innbyggere, uansett hvor i vårt langstrakte land de bor eller befinner seg til enhver tid.

Komiteen er samlet om merknader og konklusjon, men Høyre har en egen merknad som jeg går ut fra at de selv vil redegjøre for.

Ødelagte livsverk
Trine Skei Grande (V) : Det er stor enighet i komiteen om konklusjonen, men jeg har lyst til å fokusere på én ting som saksordføreren ikke gjorde.

Det handler om hvor vanskelig det er rundt omkring, spesielt i distriktene, for små gründere å starte bedrifter og være leverandører av tjenester til det offentlige, og så oppleve at det offentlige opptrer uprofesjonelt som innkjøper. Det gjør det vanskelig å være gründer, det gjøre det vanskelig å være entreprenør, og det gjør det vanskelig å være den som prøver å skape arbeidsplasser rundt omkring i distriktene, når man ser at det offentlige, som skal være kjøpere av denne tjenesten, opptrer så uprofesjonelt.

Det er mange som i denne fasen opplevde at små livsverk gikk til grunne på grunn av dårlig saksbehandling. Det får følger som ikke bare handler om helsetjenestene våre, det får også følger for hele tankegangen knyttet til det offentlige som en profesjonell innkjøper. Her er det virkelig snakk om små bedrifter ute i distriktene som tilbyr tjenester, som trenger langsiktighet i avtalene sine, og som her har blitt behandlet fryktelig dårlig.

Jeg mener det er viktig for helseministeren å tenke over at når man skal instruere slik type arbeid, er det viktig å tenke på at en profesjonell offentlig etat som innkjøper, også skal legge til rette for at man kan ha langsiktighet hos dem som lager sosialt entreprenørskap basert på offentlige tjenester – noe vi egentlig bør være veldig glad for, når det gjøres.

Les hele referatet på Stortingets nettside. Sak 6.

Les også på Stortingets nettsted: Komiteens merknader