Hopp til hovedinnhold


Kols: – Norge ligger langt bak

I England og Nederland får personer med kols tettere oppfølging enn i Norge.Tilbudet til kolspasienter er nesten fraværende i norske kommuner, mener kolsekspert ifølge Dagens Medisin.

Helse – og omsorgsdepartementet anslår at 400.000 nordmenn er rammet av kols.

For ett år siden etterspurte Nasjonalt Kolsråd og leder Olav Kåre Refvem en handlingsplan for kols, men departementet avviste at det var nødvendig med en egen plan for kols.

Ifølge primærhelsemeldingen, som ble lagt frem i begynnelsen av mai, har Norge flere innleggelser på grunn av kols enn andre OECD-land. I meldingen står det at ”det tilsier at innleggelser for kols kunne vært unngått ved bedre kommunale helse – og omsorgstjenester”.

Refvem mener det nå er på tide at tilbudet til kolspasienter blir bedre.

– Fraværende tilbud
– I kommunene er tilbudet til kolspasienter nesten helt fraværende. Man har ikke klart åbygge opp nok kompetanse. Rehabiliteringen som foregår i kommunene er gjerne tradisjonell og går på muskler og ledd. Personer med kols trenger en bred oppfølging, der både lege, fysioterapeuter og sykepleiere deltar. De kan også trenge hjelp fra ergoterapeuter,  sosionomer og psykologer for å takle hverdagen, sier Refvem.

En studie ved Høgskolen i Bergen, som Dagens Medisin nylig omtalte, viser at lungerehabilitering gjør kols-pasientene mer fysisk aktive. Dette igjen bremser sykdomsutviklingen. Men det er bare et fåtall av personer med kols som får dette tilbudet.

– Ofte er det bare de aller sykeste som får lungerehabilitering, og dette er kanskje de pasientene som har minst utbytte av en slik rehabilitering fordi de allerede har alvorlig kols, sier Olav Kåre Refvem, lungespesialist og leder i Nasjonalt Kolsråd og Forum for lungerehabilitering

 – Tilfeldig tilbud
I dag er det ingen fastlagt modell for hva kommunene skal tilby pasienter med kols. Refvem mener tilbudet derfor blir veldig tilfeldig, og det blir opptil den enkelte kommune å bestemme hva de skal gjøre. Han ber om en helhetlig plan. I enkelte andre land har helsemyndigheter fått til nettopp det.

– Norge ligger langt bak når det gjelder tilbud til personer med kols. I England tilbyr primærhelsetjenesten lungerehabilitering og i Nederland er det et godt utbygd tilbud i spesialisthelsetjenesten. Disse tilbudene når en større andel av pasientene enn tilbudene i Norge, sier Refvem.

Les mer om saken hos Dagens Medisin