Hopp til hovedinnhold


Katastrofetriage – behov for en norsk standard

Katastrofetriage innebærer at vi gjør mest mulig for flest mulig. Det finnes ikke noen nasjonal standard for dette. Fraværet av et nasjonalt akseptert konsept for katastrofetriage er derfor et alvorlig hull i den norske katastrofeberedskapen.

Når ulykkesstedet er vanskelig tilgjengelig og antallet pasienter eller skadeomfanget overstiger disponibel hjelpekapasitet, vil «sortering» og prioritering av tilskadekomne være essensielt. Dette anerkjente prinsippet for katastrofehåndtering kalles «triage». Gjennom rask og presis triage kan rett pasient komme til rett sted til rett tid. Katastrofetriage innebærer at vi gjør mest mulig for flest mulig. Det finnes ikke noen nasjonal standard for dette, skriver Marius Rehn og Hans Morten Lossius i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Elementene i god katastrofehåndtering er ledelse, risikohåndtering, triage, terapi og transport. En evaluering av redningsarbeidet ved terrorbombingen av London i 2005 påviste at rask tilgang til avansert katastrofehåndtering medførte effektiv ressursbruk og bedret utfallet for pasientene.

Videre var konklusjonen i en innsatsanalyse omkring terrorangrepet på World Trade Center i 2001 at «mangel på kommunikasjon medførte mer problemer enn alle andre faktorer til sammen».

Det er åpenbart at godt redningssamarbeid er avhengig av tydelig, effektiv og tverrfaglig kommunikasjon, særlig når det dreier seg om pasientens prioritet.

Et felles tverrfaglig flytskjema for katastrofetriage og et system for pasientmerking kan gi mindre forvirring på skadestedet. Nasjonale standarder er etterlyst både i USA og Australia.

I en gjennomgang av publisert materiale om katastrofer fant Frykberg & Tepas en gjennomsnittlig overprioritering på 59%. De avdekket også en lineær sammenheng mellom overprioritering og mortalitet, og påpeker at uhensiktsmessig overforbruk av begrensede ressurser påvirker omsorgen for de hardt skadede.

Fraværet av et reliabelt, validert og nasjonalt akseptert konsept for katastrofetriage er derfor et alvorlig hull i den norske katastrofeberedskapen.

Tverrfaglig akuttmedisinsk samarbeid

I fravær av en sivil norsk standard for tverrfaglig redningsinnsats har Stiftelsen Norsk Luftambulanse utviklet et konsept for katastrofetriage.

Det undervises i dette, og det testes på kurs i Tverrfaglig Akuttmedisinsk Samarbeid (TAS). TAS-kursene er gratis for deltakerne. Siden 1998 har over 15 500 mennesker fra forskjellige redningsetater deltatt på mer enn 500 kurs.

Erfaringer fra kursene viser at TAS-triage er et presist og brukervennlig konsept for katastrofetriage.

En nasjonal standard for katastrofetriage eksisterer ikke. Behovet er åpenbart – særlig når det å feile i å planlegge er å planlegge å feile.

Les hele innlegget i Tidsskriftet