Hopp til hovedinnhold


Helseministeren forsvarer kutt i Helse Nords akuttberedskap

Helse Finnmark har i styrevedtak vedtatt nedbemanning på 57 årsverk og stillinger. Av disse er 15 årsverk og stillinger i ambulansetjenesten. Dette vil gå ut over befolkningens tilbud, spesielt i Øst-Finnmark, mener Jan Henrik Fredriksen (FrP). I gårsdagens spørretime ba han statsråden redegjøre for bakgrunnen til kuttene i akuttberedskapen i nord.

- Både Båtsfjord, Vardø og Vadsø vil få et langt dårligere tilbud enn i dag. Dette tilsier at mye av ambulansetrafikken med bil overføres til fly. Samtidig med at Avinor er kommet med forslag om å redusere åpningstidene på kystflyplassene. Hva vil statsråden foreta seg i saken før dette går på "helsa løs"? Spurte han helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. 

Dette er statsrådens svar: 

- Helse Nord har ansvar for planlegging, organisering og drift av det akuttmedisinske tilbudet i sin region, herunder ambulansetjenesten. Folk skal få akutt hjelp når de trenger det, sammen med legevakt spiller ambulansetjenesten en viktig rolle. Vi har sett stor kompetanse- og kvalitetsheving i ambulansetjenesten over de siste årene, og det betyr en bedre tjeneste, som kan gi bedre hjelp.

Helse Nord har informert meg om at Klinikk prehospitale tjenester må kutte kostnader tilsvarende 15 årsverk som følge av budsjettoverskridelser. Klinikken vil forsøke å møte dette kravet ved å gjennomgå bemannings- og turnusplaner. Klinikken skal vurdere behovet for ambulansetjenester i lys av antall oppdrag og antall kjørte kilometer ved hver ambulansestasjon.

Helse Nord har allerede gjennomgått aktiviteten i Øst-Finnmark med tanke på å unngå budsjettoverskridelser. Det ble besluttet å gjøre noen mindre endringer i ambulanseberedskapen.

I Vardø og Båtsfjord er det to ambulanser i hver kommune. Begge kommunene har en døgnbil på vakt 24 timer i døgnet – året rundt. I tillegg har de en dagbil i drift fra kl. 8 til kl. 17 på ukedagene. Endringene førte til at dagbilen ble tatt ut hver fredag i begge kommunene, og annenhver torsdag i hver kommune. Behov for ambulanse i Kirkenes vil også kunne dekkes av ambulansebil fra nabokommunen Vadsø.

Det er flyplass i både Vardø og Båtsfjord, og ambulansefly benyttes når medisinskfaglig vurdering tilsier det. Det er viktig at Avinor tar hensyn til behovet for luftambulansetjenester dersom det blir aktuelt å endre flyplassens åpningstider. Avinor og Luftambulansetjenesten må innlede dialog om dette så snart som mulig. Helse- og omsorgsdepartementet har presisert dette overfor Samferdselsdepartementet.

Helse Nord forsikrer om at endringene er forsvarlige, og at befolkningen i Øst-Finnmark vil få et trygt og forsvarlig ambulansetilbud.