Hopp til hovedinnhold


Halvparten av luftambulanseoppdragene er i nord

Luftambulanser utfører i snitt 51 oppdrag hver dag på landsbasis. Nesten halvparten av dem er i Nord-Norge, melder Statistisk sentralbyrå.
I 2018 ble det gjennomført om lag 18 600 oppdrag med luftambulanser. Dette utgjør 3 prosent av alle ambulanseoppdragene med ambulansebil, -båt, -helikopter og -fly. Det innebærer at luftambulanser gjennomfører i gjennomsnitt 51 oppdrag per dag.
Kostnadene summerte seg til 6,4 milliarder kroner for alle typer ambulansetjenester i 2018. Av dette er 978 millioner kroner, eller 15 prosent, knyttet til flyoperative driftskostnader i luftambulansetjenesten.

Brukes mest i Nord-Norge

Det er betydelige variasjoner mellom helseregionene i bruk av luftambulansetjenesten. Luftambulansetjenesten brukes mest i Helse Nord, der luftambulansene har i gjennomsnitt 23 oppdrag per dag.
Nesten hvert tiende ambulanseoppdrag i den nordligste helseregionen ble utført av luftambulanse. Tilsvarende ble bare et av hundre ambulanseoppdrag i Helse Sør-Øst utført av luftambulanse.
Luftambulansetjenestens andel av ambulansetjenestens samlete driftskostnader er høyere i Helse Nord enn i de øvrige helseregionene. I Helse Nord gikk over en fjerdedel av driftskostnadene med til fly-operativ drift, mens tilsvarende andel eksempelvis var i underkant av en tidel i Helse Sør-Øst.
Spredt bosetningsmønster, lange reiseavstander og utfordrende klimatiske forhold kjennetegner store deler av området som sorterer under Helse Nord. Det er god grunn til å tro at nettopp disse kjennetegnene kan belyse hvorfor en større andel av ambulanseoppdragene utføres av luftambulanse i denne helseregionen.

Fra skadested til sykehus mest vanlig

I 2018 gjaldt nær halvparten av alle de om lag 18 600 oppdragene med luftambulanse såkalte primæroppdrag, det vil si oppdrag hvor pasienten fraktes fra skadested til sykehus.
Nesten en tredjedel av oppdragene var transport fra et sykehus til et annet. Dette kalles sekundæroppdrag og brukes når pasienter må flyttes over til sykehus med høyspesialisert behandling. Den tredje oppdragstypen, annet oppdrag, sto for en femtedel av oppdragene og inkluderer tilbakeføring av pasient til eget lokalsykehus, søk- og redningsoppdrag, samt transport av helsepersonell, utstyr og medisiner.
Les hele nyhetsmeldingen og se figurer hos SSB