Hopp til hovedinnhold


Fryk­ter lenger responstid for ambulansene

Fel­les AMK-sen­tral for Oslo, Akers­hus og Øst­fold? – Det vil bli et stør­re fag­mil­jø, men på nød­sentra­len ri­si­ke­rer de å mis­te ver­di­full kjenn­skap til øst­foldvei­ene, sier Ben­te Rek­ve, le­der av Utval­get for fel­les akutt­be­red­skap i Øst­fold (UFAB) og le­ge­vakt­sle­der i Moss til Fredrikstad Blad.
Fredriksstad Blad har fått til­gang til et in­for­ma­sjons­skriv fra av­de­lings­le­der for pre­hos­pi­ta­le tje­nes­ter, Bo Skauen, hvor det­te skis­se­res som en mu­lig­het.
De re­gio­na­le hel­se­fore­ta­ke­ne skal frem mot ok­to­ber se nær­me­re på be­ho­vet for stør­re og mer ro­bus­te AMK-sen­tra­ler med mer spiss­kom­pe­tan­se.
Pro­sjek­tet er ak­tua­li­sert ved at AMK-sen­tra­len for Oslo og Akers­hus må ut av sine nå­væ­ren­de lo­ka­ler, og Sy­ke­hu­set Øst­fold er på flyt­te­fot til Kal­nes. I skri­vet står det blant an­net at en even­tu­ell om­or­ga­ni­se­ring til fær­re sen­tra­ler sam­sva­rer med det som nå skjer i po­li­ti­et.
Les mer om saken hos Fredrikstad Blad