Hopp til hovedinnhold


Forsvarets nett bør kunne brukes av beredskapsaktørene

DSB er bekymret for de overordnede samfunnssikkerhetsmessige konsekvensene skiftet i teknologi i Telenors fasttelefoninett vil medføre. Forsvarets nett bør i større grad kunne benyttes av sivile beredskapsaktører, mener DSB.

Teknologiskiftet til Telenor innebærer at nåværende telefoniplattform i det faste nettet vil bli erstattet med IP-teknologi og/eller mobile løsninger.
Endret sårbarhetsbilde
Ny teknologi medfører et endret sårbarhetsbildet blant annet ved at all elektronisk kommunikasjon knyttes til samme plattform. Telenettet vil også i større grad kunne bli utsatt for cyberangrep. I tillegg vil avhengigheten av ekstern strømforsyning øke.
Det endrede sårbarhetsbildet betyr at aktørene også må sørge for andre typer forebygging og beskyttelsestiltak  Dette medfører også at beredskapsaktører som er avhengig av høy grad av sikkerhet må vurdere hvordan de kan redusere avhengigheten av Telenors nett.
Etter at et landsdekkende Nødnett er bygget ut, vil det bli muligheter for at også andre samfunnskritiske virksomheter enn nødetatene kan benytte dette nettet.
Dette vil kunne bidra til å redusere den totale sårbarheten, men samtidig benytter Nødnett seg av leid transmisjon fra Telenor slik at nødnettet bare vil fungere lokalt hvis hele Telenors nett faller ut.
Forsvarets ekomnett
Forsvaret har også et eget ekomnett. Dette er et helt separat og svært robust nett. DSB anbefaler at man utreder muligheten for at virksomheter med ansvar for  kritiske samfunnsfunksjoner kan ta dette i bruk ved krisesituasjoner der det kommersielle nettet faller ut.
Dette vil redusere sårbarheten ved bortfall av telefoni. DSB anbefaler for øvrig at ekomnettets sårbarhet og betydning for samfunnssikkerheten utredes videre.
Telenor avventer
Teknologiskiftet vil få relativt store praktiske konsekvenser for mange aktører, særlig for nødetatene, men vil ikke påvirke den daglige beredskapen direkte.
Alternativt utstyr finnes, og endringen medfører i første rekke økonomiske og administrative konsekvenser.
Det er vanskelig å få et eksakt bildet av hvor store kostnader  det dreier seg om for nødetatene og andre samfunnsviktige virksomheter, men det kan være snakk om relativt store beløp.
Telenor har besluttet at de vil avvente utfasingen av det gamle fasttelefoninettet til Nødnett er bygget ut, noe som vil bidra til å redusere kostnadene for nødetetatene.
>> Rapport: Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur (pdf)

Les saken hos DSB